In week 48 is het Landelijk Bestuur Unie Security (LBUS) bij elkaar geweest om het cao-traject te bespreken. Tijdens deze bespreking is er besloten om vanuit De Unie, de ongewijzigde verlengde cao die loopt tot 30 juni 2018 op te zeggen. Wij hebben dit per aangetekende brief ook laten weten aan De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV. Helaas zijn vakbonden en werkgevers er afgelopen jaar niet uitgekomen om een loonstijging toe te kennen aan medewerkers voor de verlengde cao. Dit heeft De Unie doen besluiten om de cao op te zeggen zodat er na 30 juni 2018 gesprekken zullen plaatsvinden over een nieuwe cao na 30 juni 2018.

Wat betekent dit voor onze leden?

Het is niet de eerste keer dat de cao is opgezegd. In 2015 is heeft De Unie dit ook gedaan om te komen tot een nieuwe cao. Na 30 juni 2018 is er formeel sprake van een cao-loze periode. Wat betekent dit voor jou als lid?

Nawerking

Gebonden werkgevers moeten horizontale cao-bepalingen (zie uitleg hierna) ook na 30 juni 2018 blijven toepassen op gebonden werknemers. Deze cao-bepalingen zijn namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst. Dit heet: nawerking. Anders gezegd: oude rechten blijven in stand en kunnen niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden, ook al zijn ze niet opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst. Horizontale (ook wel normatieve) bepalingen: dit zijn cao-bepalingen die verplicht gelden tussen een werkgever en werknemer onderling. Dit is dus te vergelijken met bepalingen uit een individuele overeenkomst. Als deze bepalingen niet in de cao waren afgesproken, waren ze opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst.

Incorporatiebeding

Vaak wordt in een individuele arbeidsovereenkomst verwezen naar de inhoud van de (verstreken) cao. Dit heet een incorporatiebeding. Ook als dat het geval is, heeft de beëindiging van de cao geen gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden die met de werknemer zijn afgesproken. Dit geldt voor alle werknemers, of zij nu wel of niet lid zijn van een vakbond. De cao is ook dan namelijk onderdeel gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.

Afwijkingen tijdens cao-loze periode?

In een cao-loze periode kunnen werkgever en werknemer wel nieuwe arbeidsvoorwaarden overeenkomen. Dat gebeurt dan op basis van wederzijdse instemming. Ook kunnen werkgevers aan nieuwe werknemers afwijkende arbeidsvoorwaarden aanbieden. Echter, zodra er een nieuwe cao is afgesproken, komen deze afspraken uit de cao-loze periode weer te vervallen als ze in strijd zijn met de nieuwe cao-bepalingen.

AVV

Door algemeen verbindendverklaring van cao-bepalingen gelden de horizontale cao-clausules na de verbindendverklaring voor alle betrokken werkgevers én werknemers in de desbetreffende bedrijfstak: alle individuele arbeidsovereenkomsten worden door de algemeen verbindendverklaring gedurende de AVV-periode door de cao-bepalingen beheerst. Gedurende de AVV-periode moet elke werkgever dus de cao-bepalingen op alle werknemers toepassen.

Hoe nu verder?

De Unie gaat graag in januari 2018 al in gesprek met De Nederlandse Veiligheidsbranche over de cao na 30 juni 2018. Het is in onze optiek niet goed om geen verbeterde arbeidsvoorwaarden te hebben. Dat is niet goed voor de branche en niet goed voor haar medewerkers. Wij zullen er dan ook naar streven om in 2018 een cao af te spreken die goed is voor onze leden!

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger