Een stukje terug in de tijd

Op 18 oktober 2022 bereikten we een onderhandelingsresultaat over het openbreken van de huidige cao Particuliere Beveiliging. We zijn daarover gaan onderhandelen om dat er onduidelijkheid bestond over twee belangrijke cao-afspraken die per loonperiode 1/2023 zouden ingaan: de verlaging van de fulltimenorm en de salarisverhoging.

Verlaging van de fulltimenorm

In de cao PB hebben we afgesproken dat de fulltimenorm met ingang van loonperiode 1/2023 wijzigt van 152 uur naar 144 uur. Om het basisloon over een loonperiode hetzelfde te houden, is in de voorlopige salaristabel per loonperiode 1/2023 rekening gehouden met een stijging van het uurloon van 5,6%.

Meer hebben we echter in de cao niet afgesproken met betrekking tot de verlaging van de fulltimenorm. Zo blijft conform de huidige cao de overwerknorm staan op 152 uur. Dat betekent dat je pas overwerktoeslag ontvangt vanaf 152 uur. Voor de werkuren tussen 144 uur en 152 uur per loonperiode, ontvang je de overwerktoeslag niet.

We wilden daarom nadere afspraken maken over hoe verder om te gaan met de verlaging van de fulltimenorm. Die afspraken kwamen in het onderhandelingsresultaat van oktober terecht.

Salarisverhoging per loonperiode 1/2023

In de cao PB spraken we af dat de salarisverhoging per loonperiode 1/2023 2,5% zou zijn, of de CPI over de periode 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 wanneer die hoger zou zijn dan 2,5%. Dit CPI-cijfer kwam uit op 14,5%.

Dat staat zo in het onderhandelingsresultaat dat we in 2018 hebben afgesloten, dat stond zo in de oude tekst van de huidige cao PB en staat ook in bijlage 4 van de huidige tekst van de cao. Alleen bij het herschrijven van de oude cao-tekst in 2021 is in artikel 37 (het artikel over de structurele loonsverhoging) het woordje “gemiddelde” geslopen. Daarover ontstond discussie met de werkgevers. De gemiddelde CPI is namelijk een stuk lager dan 14,5%.

In het onderhandelingsresultaat van oktober 2022 maakten we afspraken om duidelijkheid te scheppen over de loonsverhoging per loonperiode 1/2023:

 • Verhoging van 14,5% van het uurloon. Dat was inclusief de verhoging van het uurloon vanwege de verlaging van de fulltimenorm. Het periodeloon zou met 8,5% stijgen.
 • De resterende 6% (de CPI september 2022 was immers 14,5%) zou later betaald worden, namelijk 2% per loonperiode 1/2024, 2% per loonperiode 1/2025 en 2% per loonperiode 1/2026.

Onderhandelingsresultaat haalde de eindstreep niet

Het onderhandelingsresultaat van 18 oktober 2022 haalde de eindstreep niet. In de cao PB staat namelijk dat alle partijen moeten instemmen met het openbreken van de cao. Dat gold niet voor alle partijen. Daarmee bleef de huidige cao ongewijzigd van kracht.

Terug naar het nu

De cao PB loopt op 30 juni 2023 af. We hadden daarom in onze agenda datums geprikt om over de nieuwe cao te onderhandelen. De eerste onderhandelingsdag daarvoor was 16 december 2022.

Het bleek erg ingewikkeld een goede start te maken met deze onderhandelingen. We hadden immers nog geen oplossing voor de onduidelijkheden en discussies over de huidige cao. We besloten op 16 december daarom te proberen toch een oplossing hiervoor te vinden.

Dat bleek ingewikkeld. Het onderhandelingsresultaat van oktober 2022 had niet voor niets de eindstreep niet gehaald. We hebben in januari 2023 een aantal malen verder onderhandeld over een oplossing voor de discussies over de huidige cao. Vooral De Unie Security had moeite met de tussenoplossingen die op tafel kwamen. Daarom duurde het onderhandelingsproces langer dan verwacht.

Een nieuw onderhandelingsresultaat

Op maandag 30 januari 2023 kwamen we dan toch tot een nieuw onderhandelingsresultaat.

De afspraken over de verlaging van de fulltimenorm die we in oktober 2022 hebben gemaakt zijn overeind gebleven. Dat betekent dat per loonperiode 1/2023:

 • De fulltimenorm wordt verlaagd van 152 uur naar 144 uur.
 • Het uurloon stijgt met 5,6%.
 • De parttimer mag kiezen of hij zijn uren naar rato verlaagt (parttimepercentage blijft hetzelfde) of dat hij zijn huidige contracturen gelijk houdt (parttimepercentage wordt hoger).

Voor wat betreft de loonsverhoging per loonperiode 1/2023 is het grote verschil met de afspraken uit oktober 2022:

 • De uitgestelde loonsverhoging van 6% gaat niet meer in stappen van 3 x 2% tot aan loonperiode 1/2026,
 • maar in 1 keer 6% per loonperiode 1/2024.
 • Voor medewerkers die tot aan loonperiode 1/2024 met pensioen gaan, hebben we afgesproken dat ze bij uitdiensttreding de 6% als eenmalige uitkering ontvangen.

Deze afspraken in het nieuwe onderhandelingsresultaat hebben wel tot gevolg dat twee afspraken uit het onderhandelingsresultaat van oktober 2022 zijn komen te vervallen:

 • De indexering van de verlofuren die zijn opgebouwd in 2022 en die je nog niet hebt opgenomen. De afspraak in de huidige cao is daarmee weer volledig van kracht. Namelijk dat de verlofuren die je nog niet hebt opgenomen voor overgang naar 2023 niet worden geïndexeerd met de loonsverhoging.
 • De overwerktoeslag geldt niet meer vanaf 144 uur. Die is weer terug naar de afspraak zoals die nu in de huidige cao staat: overwerktoeslag vanaf 152 uur.

Dat betekent dat je voor de uren tussen 144 en 152 geen overwerktoeslag ontvangt. En volgens de huidige cao kan een fulltime medewerker worden verplicht over te werken tot aan 160 uur. Die combinatie vond De Unie Security niet acceptabel.

We hebben daarom kunnen afspreken dat een medewerker niet meer kan worden verplicht om meer dan 144 uur te werken. Dat geldt zowel voor fulltimers als voor parttimers (wat een voordeel is voor de parttimers met een groeimodel).

Verlenging cao tot en met loonperiode 3/2024

Het heeft aardig wat tijd gekost om een oplossing te vinden voor de discussies die er waren over de huidige cao. Als we dan nu zouden beginnen aan uitgebreide onderhandelingen voor de nieuwe cao, had je nog lange tijd in onzekerheid gezeten hierover. We hebben daarom besloten de huidige cao te verlengen met 9 maanden. Zodat we de komende maanden voldoende aandacht kunnen geven aan de inzet die we voor de nieuwe cao op tafel hebben gelegd.

Salarisverhoging per loonperiode 1/2024

We hebben wel een afspraak gemaakt voor de loonsverhoging per loonperiode 1/2024. In zijn totaliteit komt die neer op:

 1. Het uitgestelde loon van 2023 van 6% wordt als loonsverhoging in de salarisschalen en feitelijke lonen opgenomen.
 2. De lonen in de salarisschalen en de feitelijke lonen worden daarnaast verhoogd met de CPI-jaarmutatie september 2023, met een maximum van 2,5% en een minimum van 0,0%.
 3. De totale loonstijging per loonperiode 1/2024 is daarmee de optelsom van de bovenstaande punten 1 en 2.

Stem over het onderhandelingsresultaat

Uiteraard hebben onze leden het laatste woord over het onderhandelingsresultaat dat we hebben bereikt. De leden kunnen stemmen over dit onderhandelingsresultaat tot en met uiterlijk zondag 19 februari 2023.

Wanneer de uitslag van de stemming bekend is, informeren wij de leden daarover.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@uniesecurity.nl.