Na lang en intensief onderhandelen hebben we eindelijk een akkoord bereikt over de Cao Particuliere Beveiliging. Wat hebben wij afgesproken? De looptijd is van 1 januari 2017 tot en met 30 september 2017.

Loon

Per loonperiode 1 2017 zullen de lonen structureel worden verhoogd met 2,5%. Een half procent daarvan is de afrekening van het Syntro-rapport (berekening effecten cao 2012-2013 waarin cao-partijen zaken als ORT, verschuivingstoeslag, roostersystematiek et cetera hebben uitgeruild). Deze afrekening komt voor de periode 10 2013 tot 1 2017 uit op 1,1% eenmalig. Door de lonen structureel te verhogen met 0,5% werkt deze afrekening door in de ORT, de vakantiebijslag en de eindejaarsuitkering. Dit levert jou op termijn dus meer op dan de eenmalige uitkering die werkgevers eerder van plan waren te betalen.

ORT tijdens vakantie

Met ingang van periode 1 van 2017 wordt de ORT tijdens vakantie opnieuw ingevoerd. De herberekening van het resterende saldo gebeurt op dezelfde manier als tijdens de afschaffing in 2013. Dus als je over de afgelopen 52 weken gemiddeld 3% ORT had en 80 verlofuren over had vorig jaar, dan worden die verlofuren als volgt herberekend: 80 verlofuren zonder ORT: 103 x 100 = 77,66 verlofuren met ORT. In geldwaarde blijven de resterende verlofuren evenveel waard.

De cao-afsluitende partijen (Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV Beveiliging, De Unie Security en CNV Beveiliging) spreken in artikel 3.e. naar elkaar uit dat zij met deze afspraak de cao-afspraken uit 2012-2013 inkomens- en kostenneutraal hebben afgewikkeld. Met die afspraak sluiten cao-partijen de afspraken uit 2012-2013 naar de toekomst toe af.

Pensioen

De vrijgevallen VUT-premie van 0,94% die werkgevers voorheen moesten storten in de VUT-pot, wordt nu ingezet om de pensioenregeling te verbeteren voor parttimers die meeruren werken dan hun contract (met een maximum van 152 uur). Dit is in 2016 vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds en wordt per 1 januari 2017 ingevoerd.

Artikel 95B

We hebben in artikel 95B het aantal uren verlaagd, zodat meer contractswisselingen onder dit artikel vallen, waarmee we de positie van werknemers verbeteren.

WW en WGA

We hebben afspraken gemaakt over de reparatie van WW en WGA, zoals is afgesproken in het sociaal akkoord van 2013.

Protocolafspraken

We hebben protocolafspraken gemaakt over onderwerpen in de cao, zoals duurzame inzetbaarheid, zekerheid over roosters en de reiskostenregeling. Deze punten zullen we zo snel mogelijk oppakken met als streven deze in de volgende cao op te nemen.

Ledenraadpleging

Wij leggen dit akkoord met een positief advies aan de leden voor. De leden hebben inmiddels hierover bericht ontvangen.

De vakbonden organiseren gezamenlijke bijeenkomsten op verschillende plekken in het land, waar je kunt binnenlopen en je vragen kunt stellen. Locaties en tijden worden via onze website bekendgemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Abhilash Sewgobind