Gisternacht (19 september) is er een onderhandelingsresultaat gesloten tussen de cao-partijen in de particuliere beveiliging. Na 2 volle dagen toneel is het doek gevallen… toneel omdat in een achterkamertje een deal is gesloten door hoge heren van FNV en CNV (zonder kaderleden) waar de vakbonden aan de cao-onderhandelingstafel niets meer aan toe konden voegen.

De leden hebben het laatste woord!

De Unie Security wil je in de gelegenheid stellen om je mening te uiten over het onderhandelingsresultaat, maar wij zijn van mening dat dit resultaat magertjes is voor een vijfjarige cao. Na al jouw stakingsenergie en die van jouw collega’s hadden we iets beters gehoopt. We willen jou (en ook onszelf) serieus nemen, maar de werkgevers die werken daar niet aan mee.

Want dat is mij de afgelopen maanden wel duidelijk geworden: jullie hebben gerechtvaardigde eisen op een verbetering van de cao. Jij en je collega’s waren het zo zat dat jullie voor het eerst in 30 jaar (of nog langer) gestaakt hebben. Dat signaal moet ook voor de vakbonden een teken aan de wand zijn. De beveiligers willen de economische voorspoed ook zien in eigen vooruitgang. En niet horen bij die 5% van de Nederlanders die er in 2019, volgens de ramingen van Prinsjesdag, op achteruitgaat in koopkracht!

Hier vind je de definitieve tekst van het onderhandelingsresultaat.

Hieronder lichten we een aantal zaken eruit in relatie tot ons ultimatum. Hier kun je het ultimatum lezen. Daarna volgen de zaken die De Unie Security ingebracht heeft maar die de werkgevers niet in het onderhandelingsresultaat wilden omzetten.

Loon en looptijd

Tussen nu en 2024 worden de salarissen met 13,25% verhoogd. Per LoonPeriode (LP) 13 van 2018 met 1,5% en per LP 05 in 2019 met 1,75%. Daarna per LP 01 van 2020, 2021, 2022, 2023 een verhoging van 2,5%. De looptijd van de cao is tot 1 juli 2023. Vanaf 2020 komt in ieder geval de automatische prijscompensatie (de consumentenprijsindex; CPI) in de cao. Mocht de CPI hoger zijn dan 2,5% dan krijg je de CPI. Is de CPI lager dan 2,5% dan krijg je 2,5%.

Om ons ultimatum gehonoreerd te krijgen in een 5-jarige cao had de loonsverhoging minimaal 14,25% moeten zijn. We komen hier 1% op te kort. De CPI is wel binnengehaald, maar pas een jaar later. Zeker gezien het feit dat de CPI over augustus 2018 al 2,3% is, is het dus onvoldoende een loonsverhoging van 1,5% te krijgen in LP13 en 1,75% in LP5 2019. Bovendien is daarmee niet, zoals bij Schiphol, een eenmalige uitkering geregeld als compensatie voor het uitblijven van een structurele loonsverhoging over heel 2018.

Pensioen

Er is afgesproken dat per 1 januari 2020 er een nieuwe pensioenregeling komt in de vorm van een collective defined contribution (CDC) systeem. Dat is een aanpassing van het defined benefit (DB) systeem. Grote verschil tussen beide systemen is dat in het DB systeem de uitkeringen in belangrijke mate wordt gegarandeerd en bij het DC systeem het premie-inleg wordt gegarandeerd, maar de uitkomst dus niet. In de praktijk betekent dit dat alle risico’s bij (het collectief van) de werknemers (dus bij jou) worden gelegd.

Ons ultimatum gaf aan dat het pensioen verbeterd moet worden (verlaging franchise en toeslagen ook pensioengevend). Dat is met deze afspraak allerminst een garantie. Sterker nog, we moeten oppassen dat het niet een verslechtering wordt.

Minuren

De systematiek van minuren blijft gehandhaafd. De minuren worden afgebouwd met 10 uur per jaar naar maximaal 40 minuren.

Ons ultimatum eiste dat de minuren afgeschaft zouden worden. Ze worden nu voor de helft afgeschaft.

Arbeidsduur/Roostering

Pas aan het einde van de looptijd van de cao, in 2023, ga je minder werken. Het aantal arbeidsuren van 152 naar 144. Dat wordt de nieuwe voltijdsnorm. Je salaris blijft hetzelfde als bij de 152 uur. In geld termen betekent dit 5,2% loonsverhoging. Je gaat namelijk minder werken tegen hetzelfde loon.

In het eerste kwartaal van 2020 zal een nieuwe roostersystematiek worden ingevoerd. Hierbij wordt aandacht gegeven van werkdrukverlaging, meer rust in de roosters, voorspelbaarheid van de roosters en hersteltijd. Een werkgroep met vakbondsexperts zal met voorstellen komen.

Ons ultimatum gaf aan dat roosters beter in balans moesten zijn met jouw privé situatie. Ook moesten ze eerder zichtbaar zijn en voorspelbaarder worden. En er moet een uitslaapdag komen voor wanneer je uit de nacht komt (3 nachten). We kunnen door deelname aan de werkgroep deze zaken voor 2020 regelen. Tenminste, er ligt nu geen keihard akkoord hoe en wat. We lopen daarmee het risico dat dit dus niet gerealiseerd wordt.

Eindejaarsuitkering (EJU)

De peildatum en uitkeringsdatum van de EJU gaan gelijkgetrokken worden. De peildatum wordt loonperiode (LP) 11. Ben je dan in dienst dan krijg je over LP1 tot en met LP11 de EJU. Deze wordt gecorrigeerd naar 13 LPs, zodat je wel een volledige EJU krijgt dit jaar. Dat laatste werd pas rechtgetrokken na druk aan vakbondszijde.

Hierover hadden we niets in ons ultimatum staan. Het is sec geen verslechtering of verbetering. Het is wel eerlijker om de peildatum gelijk te laten lopen met de uitbetalingsdatum.

Generatiepact

Er komt een generatiepact waarbij vanaf een bepaalde leeftijd (moet nog afgesproken worden welke leeftijd) werknemers 80% van hun huidige contract kunnen gaan werken. Daarvoor krijgen ze 90% salaris. Hun pensioenopbouw gaat op 100% door. Vandaar de term 80-90-100 regeling. Op de vrijgevallen formatie moet dan nieuw personeel ingezet worden. De leeftijdsdagen worden tegelijkertijd gefaseerd afgeschaft.

We hadden hierover niets in het ultimatum staan. Afhankelijk van hoe een en ander vorm krijgt is het een verbetering of verslechtering.

Flexibel werk

We hebben afgesproken dat minimaal 80% van het operationele personeelsbestand (beveiligers) in de beveiliging een vast contract voor onbepaalde tijd heeft/krijgt.

Ons ultimatum spreekt alleen van voldoende volume aan arbeidsduur om economisch zelfstandig te zijn. Het lijkt ons wel goed dat we een halt toe roepen aan de doorgeslagen flexibiliteit. Vast werk verdient in principe een vaste werknemer.

De Unie Security pleitte voor aanpassingen die het onderhandelingsresultaat meer acceptabel zouden maken

De Unie Security heeft aangegeven dat het onderhandelingsresultaat meer acceptabel zou worden als de volgende aanpassingen gedaan zouden worden aan het resultaat:

  • Pensioen: Het CDC-systeem zou als één van de te onderzoeken alternatieven opgeschreven moeten worden in plaats van dat het zeker is dat het een CDC-pensioen gaat worden. Je neemt het onderzoek naar alternatieven die tot een beter pensioen moeten leiden pas echt serieus als je niet al voorsorteert op de uitkomst.
  • Arbeidstijd: Wanneer je de arbeidsduur per loonperiode van 152 naar 144 uur brengt dan moet je tegelijkertijd ook het aantal tijdvakken van 20 naar 19 (en bij cash naar 18) brengen. Daarmee verbeter je de huidige situatie in ieder geval wel.
  • Minuren: Verlagen op zich prima, maar pak dan ook door naar 30 minuren tijdens de looptijd van de cao (10 per jaar bij een looptijd van 5 jaar is het verminderen van 50 minuren: 80-50 is 30). Verder moet dit onderdeel ook naar rato ingevuld worden bij een parttimer. Iemand die 60% werkt moet maximaal 24 minuren hebben (bij 40 uur voor fulltimer). Daarnaast moet je óf afspraken dat ze na 6 maanden vervallen óf dat als ze niet vervallen ze afgewaardeerd (geïndexeerd) moeten worden zoals dat ook bij de vakantieuren gebeurd.
  • Flex-vast: Er moet een tekst komen rond ZZP-tarief en inzet. De tekst voor het ZZP-tarief (bijvoorbeeld 150% van de geldende schaal van de functie die de ZZP-er uitvoert) is niet bedoeld om een tariefkartel te vormen, maar is ter bescherming van de werknemers die onder de cao vallen van oneigenlijke concurrentie van ZZP-ers. Daarnaast moeten we sluitende afspraken maken over de diensten die ZZP-ers kunnen lopen en uitwisseling van informatie. We horen nu te veel berichten dat ZZP-ers uit de nacht komen en dan een dagdienst lopen, vier uurtjes slapen en dan weer een avonddienst lopen. Dat heeft met veiligheid niets meer te maken.
  • EJU: Naar rato van diensttijd in een jaar uitkeren. Wanneer je in LP6 uit dienst gaat dan moet de EJU over LP 1 tot en met LP5 uitgekeerd worden. Dan ben je gelijk af van de peildatumsystematiek.
  • Generatiepact: De tekst is nu te vaag en te vrijblijvend. Zeker nu er afgesproken is dat de leeftijddagen (welke op 57 jaar ingaan) gefaseerd afgeschaft worden, moeten mensen 120 maanden voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd (nu 67 jaar) kunnen deelnemen aan het generatiepact. De 120 maanden voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd is de fiscale grens. Vanaf dat moment mag je 100% pensioen opbouwen.

We wisten dat de financiële kaders van loon een gegeven waren. We hebben daarop geen extra inbreng gevraagd. Wat wel helder is dat we qua loon zeker 1% extra moeten hebben. Een andere optie is de CPI per LP1 2019 in laten gaan. Dat staat per slot van rekening in alle ultimata van de vakbonden.

Nadat de werkgevers bovenstaande voorstellen niet in het onderhandelingsresultaat wilde opnemen, kon De Unie Security onderhandelingsdelegatie niet anders concluderen dat de werkgevers onvoldoende tegemoet kwamen aan de eisen van het ultimatum. Om die reden wezen wij het resultaat in eerste instantie af.

Waarom gaan we jou het onderhandelingsresultaat toch voorleggen?

Toen na 48 uur onderhandelen helder werd dat FNV en CNV het onderhandelingsresultaat wel aan hun leden voor gingen leggen, wilde De Unie Security daar het liefste niet aan mee doen en verder gaan actievoeren. Maar ja, na alle discussie over waarom De Unie Security zo lang aan tafel bleef terwijl FNV en CNV aan het actievoeren waren, wilden we dat niet nog een keer. We wilden gezamenlijk optrekken en dus ook gezamenlijk voorleggen. Want uiteindelijk hebben jij en je collega-Unie-leden het voor het zeggen bij De Unie Security. Daarom sloten wij ook het onderhandelingsresultaat.

Brief werkgevers

Nadat we deze insteek gekozen hebben, kregen we nog een brief van de werkgevers waarin ze de door De Unie Security ingebrachte punten bespreken en aangeven dat ze er welwillend tegen over staan. Je vindt de brief van de werkgevers hier. De Unie Security waardeert de bereidheid van werkgevers maar zonder concrete afspraken kopen de beveiligers daar nu geen extra brood van.

Conclusie

Aan de ene kant is er hierdoor het gevoel dat het allemaal toch wel wat magertjes is en veraf staat van wat jij en je collega’s willen bereiken. Zeker na de succesvolle stakingen van 4 september. Aan de andere kant snappen we ook het sentiment dat er toch 5 jaar rust volgt uit de cao en een loonsverhoging van 13,25% met een bodem van CPI vanaf 2020. En dat we toch door middel van werkgroepen de cao de komende 5 jaar de goede richting in kunnen duwen, waarbij jij en je collega’s de vooruitgang merken.

We leggen om die reden het onderhandelingsresultaat neutraal aan jullie voor. Dat zit in het DNA van De Unie Security. We schrijven jullie niet de wet voor, maar laten jullie in vrijheid kiezen.

De leden hebben per mail bericht gehad om te kunnen stemmen.

De Unie Security organiseert informatiebijeenkomsten

We willen je persoonlijk ontmoeten en uitleggen hoe de onderhandelingen zijn verlopen. Daarnaast heb je wellicht vragen die je wilt stellen. De komende weken zullen we dus een aantal bijeenkomsten organiseren. We zijn nu nog druk bezig om de locaties en tijden te regelen met een goede spreiding over het land. Daarover volgt begin volgende week een nieuwsbrief. Wellicht goed om dat af te wachten voor je gaat stemmen, maar uiteraard kun je vanaf nu stemmen. We hebben een stemperiode die loopt tot 9 oktober 2018 om 12 uur precies. Mocht je nu al vragen hebben dan hoor ik die graag via gertjan.tommel@uniesecurity.nl.

Tot slot nog één ding: we hebben nog geen aandacht gegeven aan de verhouding tussen het akkoord voor Schiphol en dit onderhandelingsresultaat. Dat zal zeker gebeuren. Binnenkort houden we ook een stemronde voor het akkoord van Schiphol.

 

De Unie Security onderhandelingsdelegatie:

  • Michiel Brussee
  • Mario Dost
  • Bertil van der Veer
  • Gertjan Tommel, Belangenbehartiger De Unie Security