Vanwege de coronacrisis vraagt Schiphol minder beveiligingswerkzaamheden uit. G4S Aviation Security gebruikt daarom sinds 11 mei 2020 de cao-mogelijkheid om medewerkers in de overloopuren te laten lopen. De Unie Security heeft hier sinds 11 mei veel vragen over gekregen. Daarbij kijken de vraagstellers vaak met een schuin oog naar de cao Particuliere Beveiliging en de regels die over minuren in die cao zijn opgenomen. Het gevoel leeft dat de regeling in de cao Particuliere Beveiliging gunstiger is dan die in de cao G4S Aviation Security. In dit bericht leg ik uit waarom De Unie Security vindt dat de regeling voor G4S AS minimaal gelijkwaardig is.

Het verschil tussen de cao PB en de cao G4S AS

Volgens de cao PB kan een medewerker in een loonperiode (4 weken in de cao PB) maximaal 24 minuren opbouwen. In 2020 kan een medewerker maximaal 60 minuren opbouwen. In de cao G4S AS zijn die grenzen niet opgenomen. Een medewerker kan op grond van de cao G4S AS dus meer overloopuren opbouwen.

In de cao PB is echter geen vervaltijd afgesproken voor de opgebouwde minuren. De uren kunnen in theorie dus jaren blijven staan. In de cao G4S AS staat wel een vervaltermijn. De opgebouwde minuren moeten binnen 13 weken worden ingehaald. Tevens zorgen andere artikelen in de cao G4S AS ervoor dat er impliciet wel een grens geldt voor de overloopuren van medewerkers van G4S AS.

Hoe dat uitpakt verschilt of je fulltimer bent, parttimer met een vast model of parttimer met een groeimodel. Daarbij is de roosterperiode van belang zoals die is gedefinieerd in de cao G4S AS. Die is 4 weken. Dat is iets anders dan dat je bij G4S AS nu 6 weken van tevoren je rooster weet.

Als je fulltimer bent

Artikel 22 “Overwerk” van de cao regelt dat je in een roosterperiode van 4 weken verplicht kunt worden om maximaal 176 uur te werken. Als dat overwerk gebruikt wordt voor het inhalen van overloopuren, zijn dat dus 16 overloopuren per roosterperiode van 4 weken. In een periode van 12 weken zijn dat maximaal 48 overloopuren. In de 13e week zou jouw werkgever je nog eens voor 16 uur extra in kunnen plannen. Je komt dan op 64 uur.

Dat is feitelijk iets meer dan de 60 uur van de cao PB. In praktijk zul je niet snel op de 64 uur uitkomen. Ten eerste omdat de uitvraag van Schiphol voor beveiligingswerk niet ineens sterk omhoog zal schieten voorlopig. De opgebouwde overloopuren die niet zijn ingehaald vervallen na 13 weken. De grens van 90 uur die G4S AS nu hanteert als maximumgrens maakt daarbij niet zoveel uit. Je kunt in 13 weken toch niet meer dan 64 uur verplicht inhalen.

De andere reden is dat het niet voor de hand ligt voor G4S om aan de ene kant medewerkers volledig in te zetten en overloopuren in te laten halen, terwijl er aan de andere kant mensen vanwege de leegloop thuis zitten. Dat zit zo:

De overloopuren die je inhaalt krijg je niet nog een keer betaald. Die heb je namelijk al betaald gekregen in de oorspronkelijke loonperiode. Maar G4S moet jou voor de 16 inhaaluren wel overwerktoeslag betalen. Als je er voor kiest de overwerktoeslag in geld uit te laten betalen (dat recht heb je), ben je dus duurder dan wanneer G4S een medewerker inzet die thuis op de bank zit. Zeker in de financieel moeilijke tijd waarin G4S nu verkeert vanwege de coronacrisis, ligt het voor de hand dat G4S fulltimers pas overloopuren laat inhalen als iedereen die daartoe in staat is volledig aan het werk is. En dan moet ook nog eens de vraag naar beveiligingswerk ineens van de leegloopsituatie naar een situatie van extra ureninzet springen. Want bij een geleidelijke toename van beveiligingswerk gaat de vervaltermijn van 13 weken vanzelf zijn werk doen.

Als je parttimer met een vast model bent

G4S AS kan een parttimer met een vast model niet verplichten tot overwerk. Je hoeft in dit geval je overloopuren dus niet in te halen. Je mag dat wel, maar je hoeft het niet. De cao G4S AS en de cao PB zijn op dit punt gelijk aan elkaar.

Als je parttimer met een groeimodel bent

Je kunt als parttimer met een groeimodel worden verplicht tot het inhalen van de overloopuren tot je in een roosterperiode van 4 weken aan de 160 uur komt. Je kunt niet worden verplicht tot overwerk, dus meer uren dan de 160 uur. Als je een laag aantal arbeidsuren in je arbeidscontract hebt staan, kan de cao G4S AS daarom ongunstiger voor je uitpakken, dan wanneer je onder de cao PB zou vallen. Bovendien ontvang je voor het inhalen van deze overloopuren geen overwerktoeslag, zoals dat voor fulltimers wel geldt.

In de communicatie van G4S AS aan haar medewerkers van 11 mei 2020 staat dat ze er voor zal zorgen dat er een evenredige verdeling komt tussen reguliere werkuren, uren niet-inzetbaar en overloopuren. Het ligt dan niet in die lijn dat G4S vervolgens bij een sterk gestegen klantvraag wel de parttimers met een groeimodel overloopuren laat inhalen, terwijl aan de andere kant fulltimers overloopuren opbouwen. Dat is geen evenredige verdeling, vinden wij.

Heb je het idee dat jij als parttimer met een groeimodel vooral wordt ingezet om overloopuren in te halen en jouw collega fulltimers niet? Laat me dit weten. En informeer ook de ondernemingsraad daarover. Dan gaan we daarover in gesprek met jouw werkgever.

Vragen of opmerkingen?

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06 – 52 52 20 73.