Op 15 maart 2017 heeft De Unie Security, samen met andere vakbonden met de werkgever gesproken over een sociaal plan voor de resterende boventalligheid van HBS.

Er zijn veel vragen vanuit leden gezien de ontwikkelingen op dit moment.

De Unie Security wil graag haar leden antwoord geven op de vragen die vanuit de werkvloer ons bereiken;

Ledenbrief FNV
Klopt de resterende boventalligheid bij HBS?
Beeldschermwerk onderzoek HBS
Mocht de werkgever het rooster bij de ondernemingsraad ter instemming voorleggen?
Klopt het juridisch, als het gaat om het nieuwe rooster en de huidige cao?
Wat gebeurd er nu met de gesprekken rondom het sociaal plan?
Wat is het standpunt van De Unie Security?
Waar komt het uiteindelijk op neer?

Ledenbrief FNV
In de ledenbrief van 31 maart 2017 wordt door de FNV aangehaald dat ‘veel vragen van de vakbonden niet afdoende van antwoord zijn voorzien’. De Unie Security wil bij deze aangeven dat de FNV spreekt over vakbonden, maar De Unie Security tot op heden alle antwoorden heeft gehad van de werkgever waar zij om heeft gevraagd. Dat is ook de reden dat wij onderstaande vragen kunnen beantwoorden.
Klopt de resterende boventalligheid bij HBS?
Na veel gesprekken hebben wij vanuit G4S Aviation Security hierop antwoord gekregen. De boventalligheid met alle wijzigingen die geweest zijn, ook de mensen die vorig jaar vertrokken zijn, zijn meegenomen in de berekening. Het cijfer is door G4S Aviation Security na verzoek van De Unie toegelicht via Insight op 23 maart 2017.
Is er rekening gehouden met het onderzoek van het beeldschermwerk bij HBS in verband met de boventalligheid?
Ja, door G4S Aviation Security is aan de vakbonden kenbaar gemaakt dat er, hoe de uitkomst van het beeldschermwerk onderzoek ook is, hiermee rekening is gehouden en dat dit ook meegenomen is in het cijfer van de boventalligheid.
Mocht de werkgever na ‘nee’ stem van de vakbonden de roostersystematiek neerleggen bij de ondernemingsraad?
Ja, dit mocht. De juristen van De Unie hebben de cao erop nageslagen. Daar waar het gaat om trajecten rondom de roostersystematiek mocht inderdaad de werkgever de roostersystematiek neerleggen bij de ondernemingsraad. Dit mocht op grond van artikel 33 lid 1 cao G4S AS.
“Waarom heb ik dan mogen stemmen en word er niks met mijn stem gedaan?” is een vraag die wij ook hebben gekregen van een aantal leden. Stemmen mocht, omdat De Unie Security en andere vakbonden de gesprekken rondom het rooster in 2015 naar zich toe hebben getrokken en omdat wij de input van onze achterban wilden hebben voor een nieuwe rooster. Deze input hebben wij ook aangedragen en is dan ook deels verwerkt in de nieuwe roostersystematiek. Bij stemming bleek helaas een deel positief, maar een groter deel negatief. Omdat de cao voor de werkgever ruimte biedt om ook met de ondernemingsraad een nieuw rooster te bespreken heeft de werkgever die ruimte genomen, ook met daarbij de afweging over de gevolgen als er geen nieuw rooster zou komen.
Klopt het juridisch, als het gaat om het nieuwe rooster en de huidige cao?
Er is enige tijd discussie hierover geweest tussen De Unie en G4S Aviation Security. Wij hebben de werkgever gevraagd om de juridische toets hierop te doen en dit aan ons kenbaar te maken. Dat hebben zij in het laatste overleg die wij hadden ook gedaan. Hieruit kwam naar voren dat het nieuwe rooster naast de huidige cao toepasbaar is en geen wijzigingen behoeft.
Dit juridische advies heeft De Unie intern laten toetsen en daarnaast heb ik als  belangenbehartiger gevraagd om dit na te kijken in de huidige cao. Daarbij heb ik een positief advies gekregen van onze jurist en de mededeling dat de onderbouwing die er gegeven wordt door G4S Aviation Security klopt.
Wat gebeurt er nu met de gesprekken rondom het sociaal plan?
Helaas liggen deze op dit moment stil. Als Unie Security hebben wij altijd vooraf de zaken getoetst en bekeken of er een juridische haalbaarheid is. Dit om te voorkomen dat er achteraf ‘pleisters geplakt’ moeten worden. Daarnaast is het jammer dat wij juist aan die groep die nog in onzekerheid was, namelijk de groep HBS, geen duidelijkheid kunnen verschaffen rondom de boventalligheid en sociaal plan. Het is altijd de intentie van De Unie Security geweest om een goed sociaal plan af te spreken waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van mensen van werk naar werk, omdat dit inkomenszekerheid geeft. Maar ook vinden wij het van belang dat mensen keuzes hebben binnen het sociaal plan. Hierover liep nog de discussie met G4S Aviation Security. Helaas zijn deze gesprekken dus opgeschort en heeft de FNV zich gericht op andere zaken waardoor er onduidelijkheid blijft voor de groep HBS.
Wat is het standpunt van onze belangenbehartiger rondom de hele situatie?
Het is zeer spijtig wat er op dit moment allemaal gebeurd bij G4S Aviation Security. Waar ik het idee had dat we constructief in gesprek waren tot oplossingen, wordt er op dit moment roet in het eten gegooid en zijn we terug bij af. Onzekerheid blijft bestaan, waar er eerst rust was voor een grote groep. Het belang van het groter geheel zou voorop moeten staan en daarnaast goede afspraken voor de groep die helaas boventallig is. Dat heeft prioriteit voor De Unie Security. Wij willen absoluut niet terug naar het beginpunt waar er gesproken werd over 150 fte boventalligheid. Ik ben niet bereid om die boodschap te gaan mededelen aan onze leden.
Ik begrijp dat het moeilijk is los te laten dat wat men op dit moment heeft. Helaas zijn we het station van treuren gepasseerd en moeten we vooruitkijken naar de toekomst, namelijk een toekomst voor onze leden en zekerheid van werk.
Waar komt het eigenlijk op neer?
Het nieuwe rooster zal ingevoerd worden na instemming van de ondernemingsraad. Dat zal wennen zijn voor eenieder. Echter, er zal ook invloed zijn op het eigen rooster, meer dan dat nu het geval is.
Als het rooster niet door zou gaan dan zou dat betekenen dat De Unie weer bij het begin moet beginnen, namelijk een boventalligheid van 150 fte. Aangezien er dan geen oplossing meer is, zou dat betekenen dat er een ontslagronde zou volgen. De Unie Security weigert om die boodschap te verspreiden.
Wij hechten dan ook belang aan werkbehoud! Het nieuwe rooster biedt werkbehoud, in elk geval voor de groep Visitatie. Helaas moeten wij constateren dat er ondanks invoering van de nieuwe roostersystematiek een boventalligheid blijft bij HBS. Nogmaals, voor De Unie Security is het van belang om juist voor die groep goede afspraken te maken zodat er inkomenszekerheid blijft.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger