De Ondernemingsraad (OR) van G4S Aviation Security (G4S AS) heeft vorige week aangegeven voor een reorganisatie en invoering van de nieuwe roostersystematiek te zijn.

Nadat de leden van De Unie zich tegen de roostersystematiek hebben uitgesproken, heeft de werkgever besloten om de roostersystematiek voor te leggen aan de OR (zoals ook mag, volgens cao). De OR geeft in haar brief naar de medewerkers, verzonden op 1 maart 2017, aan dat zij kijkt naar zowel het werkgevers- als het werknemersbelang.

De Unie Security achtte het van belang dat de ontslagen beperkt zouden worden en dat er het liefst geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Met de invoering van de nieuwe roostersystematiek gaat in elk geval de boventalligheid omlaag, maar de OR geeft in haar brief aan dat er een situatie is waarbij er gedwongen ontslagen zullen zijn.

Als Unie Security zullen wij hierover het gesprek aangaan met de werkgever. Ons inziens kan de werkgever een inspanning leveren om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Wij zullen onze leden met nieuwsbrieven op de hoogte houden van de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger