Donderdag 8 september 2016 was het eerste overleg, na de berichtgeving over de boventalligheid, tussen De Unie en G4S Aviation Security. Er is gesproken met de HR Directeur Nederland.

Er is door G4S AS aan De Unie medegedeeld dat er sprake is van een boventalligheid van 150 fte bij visitatie en HBS. Oorzaken hiervan zijn onder andere de tegenvallende vraag vanuit Schiphol, de terreurdreiging en de impact daarvan en de verandering van decentrale security naar centrale security.

De Unie heeft aangegeven dat zij het volgende van belang vinden:

  • Goede onderbouwing door de werkgever als het gaat om boventalligheid
  • Duidelijke en transparante communicatie richting werknemers
  • Knopen doorhakken en mensen niet in onzekerheid laten
  • Werk naar werk voor mensen

G4S AS heeft aangegeven dat ook dit voor hen belangrijke punten zijn, met name op het gebied van werk-naar-werk en communicatie richting werknemers. Ook zal er door de werkgever op begrijpelijke wijze onderbouwd moeten worden waar deze boventalligheid zit.

Overleg sociaal plan

In week 37 wordt er verder gepraat met de werkgever en zal er om een duidelijke onderbouwing gevraag worden. Het is in optiek van De Unie van belang dat aantoonbaar wordt dat er daadwerkelijk een boventalligheid is.

Daar waar het gaat om een Sociaal Plan wil G4S AS deze in co-creatie met de vakbonden maken. De Unie juicht dit toe, omdat er dan vanaf het begin zo veel mogelijk invloed uitgeoefend kan worden op het te bereiken sociaal plan.

De Unie benadrukt dat zij inzet op zoveel mogelijk baanbehoud en zij zet daarom in op werk-naar-werk trajecten voor medewerkers. Echter, eerst is het aan G4S AS om duidelijkheid te verschaffen en inzicht te geven in de bedrijfsvoering.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger