We hebben onze leden eerder geïnformeerd over de onderhandelingen voor een salarisafbouwregeling die geldt voor teamleiders die teruggaan naar de functie van agent. De Unie Security kan bij nader inzien toch niet instemmen met de afbouwregeling die is afgesproken voor deze groep medewerkers. In dit nieuwsbericht kun je lezen waarom en wat dit nu betekent.

Afbouwregeling salaris TL naar agent
De Unie Security en haar collega-bonden hebben lang onderhandeld over de salarisgevolgen voor de teamleiders die teruggaan naar de functie van agent. Uiteindelijk lag er in juni 2020 een afbouwregeling op tafel die we ter stemming hebben voorgelegd aan onze leden in de teamleadersfunctie.

De leden van De Unie Security stemden in meerderheid in met het voorstel dat op tafel lag. Dat gold niet voor de leden van FNV en CNV. Omdat het aantal leden dat bij ons zijn/haar stem had uitgebracht laag was, besloten wij geen akkoord te geven op het afbouwvoorstel dat op tafel lag. In zijn totaliteit gezien over het totaal aantal vakbondsleden vonden wij ons mandaat daarvoor te dun.

In september hebben FNV en CNV met de werkgevers verder onderhandeld over de afbouwregeling. Ik was toen met vakantie. Maar omdat wij in juni al een akkoord hadden van onze leden, heb ik met FNV en CNV afgesproken dat zij ook De Unie Security vertegenwoordigden in die onderhandelingen.

Op 23 september 2020 is er een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt over de afbouwregeling. Die is voor de jaren 2021 t/m 2023 beter dan de afbouwregeling die wij in juni ter stemming hebben voorgelegd. Omdat de afbouwregeling in zijn totaliteit er beter uit leek te zien dan die van juni 2020, heb ik het nieuwe onderhandelingsresultaat niet ter stemming voorgelegd aan onze leden. Wij hadden immers al een akkoord op het onderhandelingsresultaat van juni.

Bij een diepere analyse van het onderhandelingsresultaat van 23 september 2020 is mij duidelijk geworden dat deze niet past binnen het mandaat dat ik eerder dit jaar van onze leden heb gehad. Dat mandaat is: “geen achteruitgang in salaris voor de komende jaren”. De afbouwregeling die op 23 september 2020 is afgesproken voldoet niet aan dat uitgangspunt.

In de nieuwe afbouwregeling kun je als voormalig teamleider er namelijk in uurloon op achteruit gaan in 2024. Dat geldt voor degenen die in de hoogste en op één na hoogste periodiek van schaal 4 zaten. Vanaf 2025 groeit het salaris van deze groep vervolgens weer.

Overigens is het uurloon voor deze groep medewerkers in 2024 wel hoger dan in 2020. Maar De Unie Security kan niet instemmen met de teruggang in salaris voor deze medewerkers in 2024 ten opzichte van 2023.

Toch geen instemming met nieuwe afbouwregeling
In ons nieuwsbericht van 8 oktober 2020 meldde ik nog dat De Unie Security zou instemmen met de nieuwe afbouwregeling nadat de regeling schriftelijk is uitgewerkt. Nu duidelijk is geworden dat sommige medewerkers in 2024 teruggaan in uurloon, kunnen wij die instemming niet meer geven. Dat ligt namelijk niet in lijn met het mandaat dat ik van onze leden heb gehad.

En nu?
Ik heb geprobeerd om met de werkgevers te komen tot een oplossing voor deze kwestie. Dat is me niet gelukt. Dat betekent dat de afbouwregeling blijft zoals die is.

G4S Aviation Security en I-sec hebben wel een akkoord bereikt over de afbouwregeling met FNV. De werkgevers hebben aangegeven dat ze de afbouwregeling daarom wel zullen toepassen. Dat betekent dat je salaris t/m 2023 blijft groeien. In 2024 zou je uurloon minder kunnen worden. Of dat ook daadwerkelijk zo is, hangt van jouw persoonlijke situatie af. Maar als je in de hoogste of op één na hoogste periodiek in schaal 4 zat, is de kans groot dat jouw uurloon er in 2024 op achteruit gaat.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.