Verlof

Er is een groot aantal mensen die verlof opnemen en daarna in de min raken als het gaat om de verlofuren. Verschillende medewerkers hebben een gesprek gehad met de werkgever over hun negatief verlofsaldo. Hierbij zijn er wellicht keuzes gesteld aan medewerkers over dit saldo. Wij hebben met de werkgever overleg gehad en deze heeft aangegeven dat medewerkers niet verplicht zijn om iets te doen aan hun verlofsaldo. Dit is namelijk zo ontstaan en dat ligt ook deels bij de werkgever. Daarom kan er niet afgedwongen worden dat medewerkers zelf maatregelen nemen tegen een negatief saldo. Wel zal G4S AS hierin beter gaan aansturen om een negatief verlofsaldo in de toekomst te voorkomen en te zorgen voor een acceptabel verlofsaldo.

HBS

Voor de cluster-coördinatoren die in de nachtdienst alleen werken worden geen pauzes ingepland. Hier hebben wij vragen over ontvangen die wij bij de werkgever hebben neergelegd. De vraag waarom er geen pauzes ingepland werden is afgedaan met “in de nacht is het rustig en heeft men veel rust momenten. Of een cluster-coördinator moet soms een positie bemannen”. Na G4S AS hierop te hebben aangesproken heeft het MT aangegeven dat er actie ondernomen zal worden, want medewerkers hebben recht op hetgeen in de cao beschreven staat. Het is aan de werkgever om te zorgen dat de pauzegelegenheid goed geregeld wordt. Op verzoek van De Unie zal de werkgever hier dan ook actie op ondernemen.

Roostersystematiek

Het rooster van juni 2017 is nog niet gepubliceerd, maar de medewerkers wordt al wel gevraagd om het rooster voor de maand juli in te vullen. Medewerkers vinden dit lastig want je weet immers niet of het invullen op deze manier een cao-overtreding geeft. Het MT is zich hiervan bewust. Het is dan ook aan de planning om ervoor te zorgen dat het opvolgende rooster conform cao/ATW is zonder al te grote verschuivingen. En als deze verschuivingen er zijn dan zal dat beperkt zijn tot maximum 25%. De werkgever is in deze dus ook beperkt in de verschuivingsmogelijkheden en dat is ten gunste van de medewerker. De medewerker kan daarnaast de voorkeuren opgeven tot en met de laatste dag van de maand. Wil je dus absolute zekerheid, dan kan dit dus ook na het ontvangen van het maandrooster.

Ziekmelding

Er is aangegeven dat er gerichter om gegaan zal worden met ziekmeldingen. Dit omdat het ziekteverzuim erg hoog is en het bedrijf daar meer grip op wil krijgen. Daarom zijn er wat zaken veranderd in het proces rondom ziekmeldingen. Waar je voorheen naar een algemeen nummer belde om ziek te melden moet dat nu direct naar de leidinggevende. Bij twijfel dient de leidinggevende de arbo/bedrijfsarts in te schakelen die een gesprek kan voeren met de medewerker om als medicus een oordeel te geven over het wel of niet ziek zijn. In alle andere gevallen dient de OM-er de ziekmelding te honoreren. Het is taak van de leidinggevende om ervoor zorgen dat een ziekmelding voorkomen wordt en dat iemand zo spoedig mogelijk hersteld. Het is de OM-er echter niet toegestaan als medicus op te treden en te bepalen of iemand daadwerkelijk ziek is.

Ruil protocol

De Unie krijgt van haar leden en kaderleden de laatste dagen vragen over het ruilen van diensten. Op dit moment worden bijna alle of zelfs alle ruilverzoeken afgewezen. Zelfs op het ruilen met een collega die vrij is wordt niet ingegaan. Wij hebben navraag gedaan bij de werkgevers en hier blijken verschillende redenen voor. Met klem hebben wij G4S AS dan ook gevraagd om hierover te communiceren en uit te leggen aan medewerkers. De medewerkers hebben hier namelijk geen begrip voor. Overigens kunnen leden met vragen over het ruilen ook terecht bij de ondernemingsraad (OR) gezien het feit G4S AS het ruilprotocol met de OR heeft afgesproken. Inmiddels begrijpen wij dat G4S AS op Insight gecommuniceerd heeft over het ruilen en ruilprotocol.

Vragen?

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar  Abhilash Sewgobind