Schiphol heeft maatregelen genomen om haar dienstverlening aan te passen aan het sterk verminderd aantal vluchten vanwege de coronacrisis. Die maatregelen gaan op dinsdag 24 maart 2020 in. Dit heeft ook gevolgen voor de uitvraag van Schiphol voor beveiligingswerkzaamheden. In deze nieuwsbrief lees je wat dit voor jou kan betekenen.

Minder uitvraag beveiligingswerkzaamheden

Schiphol heeft te maken met een daling van het vluchtverkeer van ongeveer 60%. De komende tijd worden er Nederlanders die vast zitten in het buitenland teruggevlogen naar Nederland. Wanneer de meeste Nederlanders terug zijn, verwacht Schiphol dat het aantal vluchtbewegingen op Schiphol nog verder zal afnemen.

Voor een deel van de beveiligingswerkzaamheden heeft deze afname weinig gevolgen. Zo zal Schiphol de vraag naar de mobiele surveillance ongeveer op gelijk peil houden. De gevolgen zijn wel direct merkbaar op de uitvraag voor beveiligingswerkzaamheden op de vertrekfilters en transferfilters. Schiphol sluit een aantal van deze filters.

Maatregelen van de beveiligingsbedrijven

De beveiligingsbedrijven hebben naar aanleiding van hun gesprekken met Schiphol deze week een gezamenlijke aanpak met elkaar afgestemd. Als het goed is heeft jouw werkgever je op woensdag 18 maart 2020 geïnformeerd over deze aanpak. De beveiligingsbedrijven hebben ook De Unie en haar collega-bonden hierover geïnformeerd.

De aanpak bestaat in de kern uit drie maatregelen. Jouw werkgever:

  1. gaat de inhuur van externen tot nul reduceren.
  2. zal verlof en ADV inzetten om de eerste gevolgen van de verminderde uitvraag op te vangen.
  3. heeft een vergunning voor deeltijd-WW aangevraagd voor alle collega’s, zodat daarmee (niet noodzakelijk voor alle werknemers) uitkeringen bij UWV kunnen worden aangevraagd. Zo kan jouw werkgever de salarissen blijven betalen gedurende de crisis.

De regeling voor deeltijd-WW (WTV) is overigens inmiddels door het kabinet afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling: de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). De vergunning van jouw werkgever voor de WTV-regeling wordt automatisch omgezet in een vergunning om NOW-uitkeringen aan te vragen. Die NOW-uitkering is gunstiger dan de WTV-regeling. Zowel voor de werkgever (want nu worden 90% van de loonkosten vergoed, in plaats van 75%) als voor de werknemer (de NOW-uitkering heeft geen effect op jouw WW-rechten, de WTV-uitkering had dat wel).

Wat betekent dit voor jou?

De Unie begrijpt de lastige positie waarin jouw werkgever zich nu bevindt door de maatregelen van Schiphol. Als eerste reactie daarop hebben we de beveiligingsbedrijven verzocht om eerst na te gaan of het mogelijk is beveiligers in te zetten op andere objecten. Voor de coronacrisis kampten de beveiligingsbedrijven namelijk met een personeelstekort. En de crisis leidt er ook toe dat er op sommige objecten juist behoefte is aan meer beveiliging. Jouw werkgever heeft toegezegd daar naar te kijken.

Minder werken en de NOW-uitkering

Ondanks dat is de kans zeer groot dat jouw werkgever gebruik gaat maken van de NOW-regeling. Ze kan dat doen door een deel van de medewerkers helemaal niet meer in te plannen. Maar ze kan er ook voor kiezen om (een deel van de) medewerkers gedeeltelijk in te plannen. Jouw werkgever is nu bezig om in kaart te brengen hoe ze de bezetting wil invullen.

Voor de uren dat jij in die situatie niet werkt, ontvangt jouw werkgever een NOW-uitkering. Dat heeft geen effect op jouw salaris. Dat wordt gewoon doorbetaald. Maar als je minder werkt zul je waarschijnlijk wel minder toeslagen ontvangen. Dat is wel iets om rekening mee te houden.

ADV en roostervrije dagen

De regeling voor ADV-dagen (G4S AS) en roostervrije dagen verandert niet. Dat betekent dat G4S nog steeds de ADV-dagen zal inplannen conform de cao. Voor de andere beveiligingsbedrijven gelden de cao-regels voor de roostervrije dagen. Het is denkbaar dat deze beveiligingsbedrijven (nog meer dan anders) verzoeken van werknemers voor het moment van inplannen van de roostervrije dagen niet honoreren. Dat een werkgever dat doet is overigens een mogelijkheid die is opgenomen in de cao Particuliere Beveiliging.

Verlof

De beveiligingsbedrijven hebben aangegeven dat ze werknemers gaan vragen om verlof op te nemen. Weet dat een werkgever je niet kan verplichten verlof op te nemen. Dat kan alleen met wederzijds goedvinden. Wanneer je vrijwillig instemt met het verzoek van jouw werkgever is dat natuurlijk OK. Maar je hoeft er niet mee in te stemmen. Het is aan jou of je gehoor wil geven aan het beroep dat de werkgever op je doet.

Hoe verder?

De beveiligingsbedrijven gaan de komende dagen rekenen en plannen op de nieuwe situatie op Schiphol vanaf 24 maart 2020. Voor wie jouw werkgever een NOW-uitkering gaat aanvragen hangt af van de uitkomsten van dat rekenwerk, wie eventueel op een ander object kan worden ingezet en van hoeveel mensen vrijwillig verlof opnemen de komende tijd. Jouw werkgever informeert je over of – en zo ja wanneer – jouw inzet op Schiphol zal verminderen.

Vragen of opmerkingen?

Het is best een heftige tijd. En voor jou misschien nog meer wanneer de maatregelen direct effect hebben op jouw inzet. Schroom daarom niet om contact op te nemen met De Unie als je ergens mee zit of als je advies wilt.

Voor algemene vragen kun je ook terecht bij ons Service Center via sc@unie.nl of bel 0345-851 963.

Heb je specifieke vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.