In deze bijzondere tijd wens ik jou in de eerste plaats toe dat jij en je directe omgeving gezond blijft. Dat is zeker nu extra belangrijk!

Het coronavirus hakt er behoorlijk in. Niet alleen in het dagelijks leven van iedereen. Maar ook in het werkaanbod bij de beveiligingsbedrijven. De werkgevers die de cao Particuliere Beveiliging afsluiten, hebben daarom contact gezocht met De Unie en haar collega-bonden. Met het verzoek of we afspraken kunnen maken die aanvullend zijn op de maatregelen die de overheid heeft genomen om de bedrijven in Nederland te ondersteunen. In deze nieuwsbrief kun je lezen welke voorstellen de werkgevers hebben gedaan en hoe wij daarop hebben gereageerd.

Minder werkaanbod en mogelijke NOW-uitkering

Bij de meeste beveiligingsbedrijven is het werkaanbod door de coronacrisis per saldo afgenomen. Aan de ene kant neemt de vraag naar beveiligers af. Maar er zijn ook plekken waar juist meer vraag naar beveiliging ontstaat. Bijvoorbeeld in de detailhandel nadat het kabinet op 23 maart 2020 de coronamaatregelen verder aanscherpte.

De meeste beveiligingsbedrijven hebben inmiddels een vergunning verleend gekregen voor werktijdverkorting. Als jouw werkgever die ook heeft, kan hij daarmee NOW-uitkeringen aanvragen bij UWV. De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) is door de overheid speciaal in het leven geroepen vanwege de coronacrisis.

Indien jouw werkgever meer dan 20% omzetverlies ervaart, kan hij NOW-uitkeringen aanvragen voor de uren van werknemers waarvoor tijdelijk geen werk is. De NOW vergoedt aan jouw werkgever 90% van de loonkosten van deze werknemers. Wanneer voor jou NOW wordt aangevraagd, gaat dat niet ten koste van jouw WW-rechten.

Behalve de nieuwe NOW-uitkeringen heeft het kabinet meerdere maatregelen in het leven geroepen om werkgevers te helpen de coronacrisis door te komen. Zo kan jouw werkgever uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen en pensioenpremies en zijn de voorwaarden voor een lening bij de bank voor werkgevers versoepeld.

Verzoeken van de beveiligingsbedrijven

De NOW-regeling vergoedt niet alle loonkosten van een werkgever. De beveiligingsbedrijven hebben daarom De Unie en haar collega-bonden verzocht mee te denken over aanvullende maatregelen om de effecten van de coronacrisis voor werkgevers te dempen.

Verlengen tijdvakken en flexibeler verschuiven zonder toeslagen
De Unie en haar collega-bonden onderkennen dat er nu meer flexibiliteit gewenst is met betrekking tot de inzet van beveiligers. Wij krijgen echter signalen dat er voldoende beveiligers vrijwillig willen bijspringen op plekken waar dat nodig is. Wij zijn er daarom nog niet van overtuigd dat het oprekken van tijdvakken in een aparte maatregel nodig is.

De werkgevers hebben aan ons niet concreet kunnen maken in hoeverre het verlagen van de (verschuivings-)toeslagen hen financieel gaat helpen. Wij hebben aangegeven dat wij graag inzichtelijk willen krijgen in welke mate de noodmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd de beveiligingsbedrijven helpen om het hoofd financieel boven water te houden. Wij hebben dat concrete inzicht nog niet gehad.

Wij hebben die opstelling gekozen, mede op basis van een rekenexercitie die we zelf op hoofdlijnen hebben gedaan, ter voorbereiding op het gesprek met de werkgevers. In die rekenexercitie zijn we uitgegaan van een reguliere winstmarge van 2% voor een beveiligingsbedrijf en een coronaperiode van 3 maanden. Dan zien we dat de beveiligingsbedrijven in die 3 maanden inderdaad verlies zullen draaien bij een omzetverlies van 25%, 50%, 75% of 100%. Dat verlies in die 3 maanden (en dus niet over een heel jaar) is dan maximaal 7% in ons rekenvoorbeeld.

De overheid heeft niet voor niets een grens gelegd van 20% omzetverlies in de voorwaarden om NOW-uitkeringen aan te vragen. Het kabinet gaat er van uit dat werkgevers een deel van de gevolgen van de crisis zelf financieel op moet kunnen vangen. Het is natuurlijk denkbaar dat dit voor de beveiligingsbedrijven anders ligt. Daarom hebben we ook om meer concreet inzicht gevraagd in de daadwerkelijke financiële effecten. Dat inzicht hebben we nu niet. Daarom zijn we er nog niet van overtuigd dat het oprekken van de tijdvakken en het verlagen van de (verschuivings-)toeslagen nodig zijn.

Parttimers met een vast model tijdelijk omzetten naar groeimodel
We vinden het geen goed idee dit in een collectieve afspraak vast te leggen. De meeste parttimers met een vast model hebben niet voor niets gekozen voor een vast model. Dat sluit doorgaans namelijk aan bij de werk-/privésituatie van deze werknemers. Op basis van vrijwilligheid kun je als parttimer met een vast model wel aangeven bij je werkgever om tijdelijk meer te werken om jouw werkgever en collega’s uit de brand te helpen.

Verplicht opnemen van vrije dagen in de coronaperiode
Wij zien geen aanleiding voor deze maatregel. De NOW-regeling is nu juist bedoeld om het verlies in de vraag naar arbeid voor werkgevers op te vangen. Uiteraard kun je wel aan je werkgever aangeven dat je vrijwillig verlof opneemt in de coronaperiode.

Het tijdelijk verruimen van minuren
Ook hiervoor zien wij geen aanleiding. Om dezelfde reden als hiervoor aangegeven. De noodmaatregelen van de overheid dekken de afname van de uitvraag naar beveiligers voldoende af, is onze mening.

Betalen vakantiegeld in juli of augustus
Ook hiervoor geldt dat wij op dit moment nog geen noodzaak zien om hierover een collectieve afspraak te maken. Jouw werkgever kan om zijn kaspositie op voldoende niveau te houden gebruikmaken van de maatregelen die de overheid heeft genomen. Bovendien biedt de wetgeving en de cao PB de mogelijkheid om het vakantiegeld gespreid, maar wel uiterlijk op 30 juni van elk jaar te betalen.

Het opschorten van de controles door het controleorgaan
Het controleorgaan in de Particuliere Beveiliging controleert onder andere of de beveiligingsbedrijven zich aan de cao houden. Het opschorten van de controles zou volgens de werkgevers wat financiële en administratieve verlichting geven.

De Unie en haar collega-bonden hebben het idee dat de coronacrisis juist leidt tot een verhoging van het risico dat er beveiligingsbedrijven zijn die zich proberen te onttrekken aan (onderdelen van) de cao. Wij zien daarom graag dat de controles juist worden geïntensiveerd.

Extra scholing financieren vanuit het Servicecentrum Particuliere Beveiliging voor mensen die langdurig thuis komen te zitten.
De vakbonden hebben aangegeven hier graag aan mee te willen werken.

Conclusie

Samengevat komt het erop neer dat De Unie en haar collega-bonden op dit moment niet zijn overtuigd van de noodzaak van collectieve afspraken, aanvullend aan de noodmaatregelen van de overheid. De coronacrisis raakt de beveiligingsbedrijven op sommige plekken best stevig. Ons beeld is echter dat de noodmaatregelen van de overheid voor de beveiligingsbedrijven afdoende zijn om door de crisis heen te komen. Het zal financieel pijn doen en flexibiliteit en organisatiekracht vergen van jouw werkgever. Als je daar vrijwillig je steentje aan wilt bijdragen, geef dit dan aan bij jouw werkgever.

In onze reactie aan werkgevers hebben we aangegeven dat als een specifiek beveiligingsbedrijf financieel gezien aantoonbaar in een hele moeilijke positie zit, we als vakbonden bereid zijn om in gesprek te gaan met dat beveiligingsbedrijf. Om te bekijken of het nodig is voor dat specifieke bedrijf wel aanvullende maatregelen af te spreken.

Vragen of opmerkingen?

Het is best een heftige tijd. En voor jou misschien nog meer wanneer de maatregelen direct effect hebben op jouw inzet. Schroom daarom niet om contact op te nemen met De Unie als je ergens meezit of als je advies wilt.

We hebben een speciale coronahelpdesk ingericht voor al jouw vragen en opmerkingen. We zijn bereikbaar via 0345 – 851 963, of via sc@unie.nl.  Je kunt ook op onze website terecht voor antwoorden op de meest gestelde vragen: https://www.unie.nl/corona-nieuws.

Heb je vragen of opmerkingen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.

Met vriendelijke groet,

Hans Korver
Belangenbehartiger De Unie Security