In het nieuwsbericht van 14 oktober 2022 informeerde ik je over de discussie die is ontstaan over twee afspraken die in de cao Particuliere Beveiliging zijn gemaakt: de verlaging van de fulltime-norm en de structurele loonsverhoging per loonperiode 1 2023. Op dinsdag 18 oktober 2022 hebben we hierover een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit onderhandelingsresultaat is neutraal voorgelegd aan onze leden. 

Dit nieuwsbericht is een nadere toelichting op de discussie. Onze leden kunnen hun stem uitbrengen op het onderhandelingsresultaat dat we hebben bereikt.

De aanleiding van de discussie

In de cao PB hebben we afgesproken dat de fulltime-norm met ingang van loonperiode 1 2023 wijzigt van 152 uur naar 144 uur. Om het basisloon over een loonperiode hetzelfde te houden, is in de voorlopige salaristabel per loonperiode 1 2023 rekening gehouden met een stijging van het uurloon van 5,6%.

Maar meer hebben we in de cao niet afgesproken met betrekking tot de verlaging van de fulltime-norm. Zo staat bijvoorbeeld in de cao dat je pas overwerkt wanneer je meer dan 152 uur in de loonperiode werkt. En dat je normaliter maximaal 160 uur per loonperiode mag werken. De afspraak van de verlaging van de fulltime-norm betekent niet automatisch dat deze en andere cao-afspraken mee-veranderen.

De Unie Security vindt dat verschillende cao-afspraken mee moeten veranderen met de verlaging van de fulltime-norm. De werkgevers zien dat anders.

Op 3 oktober 2022 hadden De Unie Security en haar collega-bonden daarom overleg over dit onderwerp met de werkgevers. In dat overleg lieten de werkgevers een berekening zien waar ze voor de structurele loonsverhoging per loonperiode 1 2023 uitgingen van de gemiddelde CPI (Consumenten Prijs Index). Dat gemiddelde is ongeveer 8,4%.

De vakbonden waren hevig verontwaardigd over dit uitgangspunt. Niet de gemiddelde CPI is het uitgangspunt voor de structurele loonsverhoging, maar de CPI van 1 oktober van het voorgaande jaar t/m 30 september van het huidige jaar. Zo hebben we dat namelijk afgesproken.

Dat staat zo in het onderhandelingsresultaat dat we 2018 hebben afgesloten, dat stond zo in de oude tekst van de huidige cao PB en staat ook in bijlage 4 van de huidige tekst van de cao. Alleen bij het herschrijven van de oude cao-tekst is in artikel 37 (het artikel over de structurele loonsverhoging) het woordje “gemiddelde” geslopen. De werkgevers namen die tekst ineens als uitgangspunt. Toen ontstond er onenigheid tussen de vakbonden en de werkgevers.

Vanaf 5 oktober 2022 is er daarom veelvuldig overleg geweest tussen De Unie Security, haar collega-bonden en de werkgevers. Op 6 oktober werd bovendien het CPI-cijfer bekend: 14,5%. In de overleggen die we met elkaar hadden gaven de werkgevers aan dat ze het totaal van 20,1% niet kunnen betalen.

De werkgevers hebben uitgelegd dat ze deze extra loonkosten niet geheel kunnen doorberekenen aan hun opdrachtgevers. Bovendien verwachten de werkgevers ongewenste effecten van een dergelijke kostenstijging. Zoals opdrachtgevers die geen beveiligers meer inhuren, maar bepaalde werkzaamheden door andere functionarissen laten uitvoeren.

Waarom onderhandelen?

De Unie Security en haar collega-bonden besloten in te gaan op de uitnodiging van de werkgevers om over een oplossing te onderhandelen. Waarom hebben we dat gedaan? De afspraken over de verlaging van de fulltime-norm en de structurele loonstijging staan immers in de cao.

Dat is wel zo, maar als we verder niets zouden afspreken, zou dit tot ongewenste effecten leiden. Dat geldt zowel voor de verlaging van de fulltime-norm als voor de structurele loonstijging.

Verlaging fulltime-norm

Zonder verdere afspraken zullen de werkgevers de letterlijke tekst van de cao volgen. Dat betekent dat de fulltime-norm verlaagt van 152 uur naar 144 uur. Als gevolg daarvan neemt het uurloon met 5,6% toe.

Het grootste probleem voor De Unie Security is dat in deze situatie er pas sprake is van overwerk wanneer je meer werkt dan 152 uur (want dat staat zo letterlijk in de cao). De uren van 144 uur tot 152 uur zijn dan geen overwerk, maar zijn meerwerk.

Dat betekent dat een werkgever een fulltimer gewoon 152 uur kan inplannen, zonder dat hij/zij daar een overwerktoeslag voor krijgt. Datzelfde geldt voor een parttimer groeimodel. Ook 55+-ers kunnen in deze situatie gewoon tot 152 uur worden ingepland. Ook al is de fulltime-norm op papier verlaagd naar 144 uur.

De Unie Security vindt dat een bijzonder onwenselijke situatie. We wilden daarom over de verlaging van de fulltime-norm toch betere uitvoeringsafspraken maken en de cao op dit punt openbreken. De werkgevers wilden dit het liefste niet, maar begrepen onze wens wel.

Structurele loonsverhoging

In de herschreven cao-tekst is ineens het woordje “gemiddelde CPI” in de tekst van artikel 37 geslopen. De werkgevers grepen dit aan om te pleiten voor een lagere structurele loonsverhoging dan 14,5%.

Voor De Unie Security is dit onacceptabel. De CPI over 1 oktober van het voorgaande jaar t/m 30 september van het huidige jaar moet het uitgangspunt zijn. Dat staat ook in het onderhandelingsresultaat van 2018 en op vele andere plekken zo vermeld.

De werkgevers gaven aan dat ze wilden vasthouden aan de nieuwe officiële tekst van artikel 37 van de huidige cao. Wij zijn ervan overtuigd dat onze uitleg de juiste is en dat wij daarover in ons recht staan.

De prijzen van levensmiddelen, gas, benzine, et cetera zijn nu hoog. Daar heb jij nu mee te maken.

De discussie over de CPI was voor ons daarom de tweede reden om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

Het onderhandelingsresultaat

De inzet voor de onderhandelingen heb ik afgestemd met onze landelijke kaderledengroep, het LBUS. Vanuit het LBUS waren drie kaderleden vertegenwoordigd in de onderhandelingsdelegatie van De Unie Security.

Voor ons waren een aantal punten erg belangrijk in het uiteindelijk te bereiken onderhandelingsresultaat:

 • De structurele verhoging van het uurloon per loonperiode 1 2023 moest minimaal uitkomen op 14,5%.
 • De verlaging van de fulltime-norm moest doorgaan per loonperiode 1 2023 en niet worden uitgesteld naar een later moment. Wij realiseren ons dat dit extra druk geeft op de krappe bezetting die er al is, maar veel medewerkers rekenen op de afspraak die hierover in de cao is gemaakt.
 • De resterende in de cao afgesproken verhoging van 5,6% van het uurloon mocht niet van tafel (zodat het totaal van 20,1% wel wordt gerealiseerd). Lange tijd wilden de werkgevers deze uiterlijk (maar mogelijk eerder) in december 2026 toekennen. De Unie Security vinden dit te ver weg in de tijd en wilde geen open afspraak, maar concrete datums zo dicht mogelijk bij 2023.
 • Wij wilden dat alle uren boven de 144 uur per loonperiode voortaan wordt aangemerkt als overwerk. Ook al hebben we daar in 2018 geen afspraken over gemaakt in de cao.

Het onderhandelingsresultaat dat we op 18 oktober 2022 hebben bereikt voldoet aan de punten die voor ons belangrijk zijn.

Ten eerste is de discussie over de gemiddelde CPI van tafel. In de onderhandelingen en in het onderhandelingsresultaat gaan zowel de werkgevers als vakbonden uit van de CPI over september 2022, namelijk van 14,5%.

Als compensatie voor het feit dat een deel van de afgesproken verhoging van het uurloon later dan in loonperiode 1 2023 wordt toegekend, hebben we twee afspraken gemaakt:

 • Alle uren die je per loonperiode meer werkt dan 144 uur zijn overwerk. Daarvoor ontvang je dus de normale overwerktoeslag.
 • Omdat de werkdruk hoog is, hebben veel medewerkers dit jaar weinig verlof op kunnen nemen. Daarom hebben we afgesproken dat het verschil tussen het verlof dat je in 2022 hebt opgebouwd en het verlof dat je in 2022 hebt opgenomen, wordt bevroren. Dit deel van je verlofsaldo wordt dus niet per 2023 verlaagd met de hoogte van de structurele loonsverhoging (wat voor de rest van het verlofsaldo dus wel geldt, omdat dit zo in de cao staat).

De tekst van het onderhandelingsresultaat lees je hier.

Over veel wensen van beveiligers hebben we het tijdens deze onderhandelingen niet gehad. De onderhandelingen van 13, 17 en 18 oktober 2022 gingen namelijk over uitvoeringsafspraken met betrekking tot de huidige cao. De vele wensen die er leven bij jou en je collega’s over de cao, nemen we mee als we gaan onderhandelen over de nieuwe cao. De start daarvan is naar verwachting over 2 tot 3 maanden.

Wat betekent het onderhandelingsresultaat concreet voor jouw loon?

We hebben in het onderhandelingsresultaat afgesproken jouw uurloon per loonperiode 1 2023 in twee stappen te verhogen.

Eerst wordt jouw uurloon omgerekend van 152 uur naar 144 uur. Dat betekent dat jouw uurloon met 5,6% stijgt om tot hetzelfde periodeloon te komen. Als 2e stap verhogen wij jouw uurloon met 8,5%. In zijn totaliteit wordt jouw uurloon per loonperiode 1 2023 14,5% hoger.

Voorbeeld:

 • Jouw periodeloon is € 2.380,53,- (functiegroep 3-10) bij een fulltime-norm van 152 uur. Jouw uurloon is dan € 2.380,53 / 152 = € 15,66 (zie ook bijlage 4 van de cao).
 • Dat rekenen we om naar een 144-urige fulltime-norm. Daarvoor delen we jouw periodeloon door 144 uur: € 2380,53 / 144 = € 16,53.
 • Dat is een verhoging van het uurloon van 5,6%. Jouw periodeloon blijft hetzelfde, namelijk
  € 2.380,53.
 • Als tweede stap wordt volgens het onderhandelingsresultaat jouw uurloon per loonperiode 1 2023 verhoogd met 8,5%. Jouw uurloon wordt dan € 16,53 * 1,085 = € 17,94.
 • In totaal is jouw uurloon dan gestegen met € 17,94 / € 15,66 = 1,145, oftewel met 14,5%.
 • Jouw periodeloon is in dit geval 144 * € 17,94 = € 2583,36. Daarmee is je periodeloon gestegen met € 2.583,36 / 2.380,53 = 1,085, oftewel met 8,5%.

Ben je een parttimer en kies je ervoor om voor hetzelfde parttimepercentage te blijven werken (dus minder uren)? Dan stijgt jouw uurloon ook met 14,5% en jouw periodeloon met 8,5%.

Ben je een parttimer en kies je ervoor om hetzelfde aantal uren te blijven werken (je parttimepercentage gaat dus omhoog)? Dan stijgt jouw uurloon met 14,5%, maar ook jouw periodeloon stijgt met 14,5% (want verhoudingsgewijs ga je meer uren werkten ten opzichte van de fulltime-norm).

Omdat je periodeloon met 8,5% stijgt, kom je nog 6% tekort ten opzichte van de oorspronkelijke afspraak die we in de huidige cao hebben gemaakt. Die resterende 6% is niet van tafel, maar krijg je op maximaal 3 momenten in gedeeltes alsnog.

Dat kan zijn als een verhoging van het loon (zowel uurloon als periodeloon), maar kan ook in een andere vorm. Hoe we die 6% laten terugkomen hangt af van de afspraken die we in de onderhandelingen van de nieuwe cao met elkaar maken. De 6% komt bovenop de loonafspraken die we in de volgende cao maken. We hebben er in ieder geval het volgende over afgesproken:

 • 2% met ingang van loonperiode 1 2024, of eerder als we dat in de nieuwe cao afspreken;
 • 2% met ingang van loonperiode 1 2025, of eerder als we dat in de nieuwe cao afspreken;
 • 2% met ingang van loonperiode 1 2026, of eerder als we dat in de nieuwe cao afspreken.

Stem over het onderhandelingsresultaat

Onze leden hebben het woord over het onderhandelingsresultaat dat we hebben bereikt. Wij realiseren ons dat twee belangrijke afspraken uit de huidige cao niet helemaal overeind zijn gebleven. Het voldoet wel aan de punten die wij van tevoren als belangrijk hebben bestempeld. Het onderhandelingsresultaat hebben we neutraal voorgelegd aan onze leden.

De stemming staat open tot en met woensdag 2 november 2022.

Nog geen lid? Meld je hier aan als lid, dan telt jouw stem ook!

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl.