Gisteren,18 mei 2017, heeft er weer een kwartaaloverleg plaatsgevonden tussen Trigion en De UnieSecurity. De onderwerpen die besproken zijn vind je hieronder.

Afschaling COA locaties

Zoals een paar weken geleden al in de pers bekend gemaakt is, zal het COA gedurende dit jaar het aantal AZC’s gaan verminderen. Dit heeft gevolgen voor de medewerkers van Trigion en ook voor de flex-medewerkers die ingehuurd werden door Trigion voor deze locaties. Er zal voor iedereen gezocht worden naar een passende oplossing, en ingezet worden op mobiliteit, herscholing en interne vacatures. Wij hebben Trigion gevraagd om vakbonden hiervan op de hoogte te houden en mee te nemen in de communicatie.

Herberekening verlofuren na herinvoeren ORT tijdens verlof

Er komen bij De UnieSecurity veel vragen van leden werkzaam bij Trigion over de daling van verlofuren. Wij hebben het bedrijf daarom gevraagd om nogmaals een goede uitleg te geven aan de werknemers hoe de berekening is gemaakt en op basis waarvan. Vanuit de cao-onderhandelingen is door partijen met elkaar afgesproken dat dezelfde methode gebruikt zal worden voor het herwaarderen van de verlofuren als destijds in 2013 is gedaan bij het afschaffen van de ORT tijdens verlof. Mochten hier vragen over zijn dan verzoeken wij je om bij Trigion om een heldere uitleg te vragen van de berekening.

Loonstroken niet beschikbaar

Een veel gehoorde klacht bij Trigion-medewerkers; het niet verkrijgen van je loonstrook van vier of vijf jaar geleden. Bij Trigion op het portaal zijn de loonstroken terug te vinden tot twee jaar terug. De werkgever heeft een bewaarplicht volgens wet tot vijf jaar terug. Trigion heeft de toezegging gedaan om dit na te gaan. Zodra wij antwoord hierop hebben, zullen wij dit bekend maken.

Gezondheidsrisico’s Ter Apel

Dit is bekend bij Trigion. Ook is er aandacht vanuit de OR hiervoor. Deze zitten hierboven op. Er wordt op dit moment nieuw bodemonderzoek gedaan om vast te stellen of alles binnen de perken is. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit van Trigion vernemen. Vast staat dat ook de OR hiermee bezig is en hierover zal communiceren als de resultaten bekend zijn.

Vragen over kwartaaloverleg Trigion?

Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Abhilash Sewgobind