De huidige cao Particuliere Beveiliging loopt af per 24 maart 2024. In mijn nieuwsbrief van 7 november 2023 hebben wij de leden geïnformeerd over de andere aanloop die we hebben gekozen voor het afspreken van een nieuwe cao. Nu de huidige cao over twee maanden afloopt, is het hoog tijd je te informeren waar we staan.

Een andere aanloop naar de nieuwe cao

De afgelopen keren verliep het onderhandelen over een nieuwe cao Particuliere Beveiliging bijzonder moeizaam. Zowel aan werkgeverskant als werknemerskant zat er weinig beweging in de standpunten. En omdat er nog best een behoorlijk aantal zaken in de cao kunnen verbeteren wat ons betreft, was de verwachting dat we voor de nieuwe cao weer zeer moeizame onderhandelingen zouden krijgen.

Maar de sector Particuliere Beveiliging staat wel voor allerlei uitdagingen. Er zijn nog veel vacatures, er stoppen best veel beveiligers met hun vak, er is een groeiende behoefte aan een betere werk-/privé¬balans bij werknemers, de technologische ontwikkelingen versnellen, grensvervaging tussen verschillende functies op verzoek van opdrachtgevers, enzovoorts. We moeten dus op een aantal hoofdthema’s belangrijke keuzes maken. Een deel daarvan moeten we op korte termijn maken, een deel daarvan is voor de meer lange termijn.

De Unie Security, haar collegabonden en de werkgevers hebben deze hoofdthema’s uitgewerkt in een visiedocument. De hoofdthema’s daarbij zijn “Aantrekkelijkheid sector”, “Een leven lang leren”, “Vitaliteit en gezondheid” en “Een duidelijke en goed leesbare cao, waarin onder andere de hoofdthema’s zijn uitgewerkt”. In oktober en november 2023 hebben we als onderhandelingspartijen het visiedocument opgesteld. Op 4 december 2023 hebben we dit visiedocument en de ideeën die we daarbij hebben, besproken met een uitgebreide groep werkgevers en werknemersvertegenwoordigers. Van De Unie Security was op 4 december de landelijke kadergroep, het LBUS, aanwezig.

Op basis van de inpunt van 4 december hebben we het visiedocument hier en daar verbeterd. In ons overleg van 8 januari hebben we deze nieuwe versie van het visiedocument vastgesteld. Op hoofdlijnen zijn de onderhandelingspartijen het dus met elkaar eens over wat we zouden moeten doen op de vier genoemde hoofdthema’s. We hebben op 8 januari tevens besloten dat we een versie van het visiedocument maken die voor communicatie geschikt is. Die versie is er op dit moment nog niet.

Hoe nu verder?

Een visiedocument is een goed begin, maar daarmee ben je er nog niet. We moeten het visiedocument uitwerken in concrete afspraken. Een deel van die concrete afspraken worden afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden die in een cao terecht moeten komen.

Het visiedocument snijdt fundamentele vraagstukken aan. Om tot concrete en goede afspraken te komen met elkaar, hebben we wel wat tijd nodig. Dat gaat ons niet lukken in de twee maanden dat de huidige cao nog loopt.

In het overleg van de sociale partners op 8 januari hebben De Unie Security, haar collegabonden en de werkgeversvertegenwoordiging gediscussieerd over hoe we nu het beste verder kunnen gaan. De werkgevers en de vakbonden verschillen daarover van mening.

De werkgevers willen eerst het visiedocument uitwerken in concrete en goede afspraken. Daarna willen ze de vertaling maken naar arbeidsvoorwaardelijke afspraken in een cao. De werkgevers hebben daarom voorgesteld om de huidige cao met 9 maanden te verlengen (dus tot en met loonperiode 13/2024).

De werkgevers zijn bereid een drietal wijzigingen in die verlengde cao door te voeren:
• overwerktoeslag vanaf 144 uur;
• een verlaging van meer verlofsaldo bij jaarovergang met de afgesproken cao-loonsverhoging;
• voortzetting afspraak dat de lonen in de PB minimaal 125% van het Wettelijk Minimumloon bedragen.

De overige arbeidsvoorwaardelijke afspraken willen de werkgevers maken vanaf september 2024 voor de cao die vanaf 2025 zou moeten gaan gelden.

De Unie Security is een groot voorstander van het uitwerken van het visiedocument in concrete en goede afspraken. Dat is goed voor de sector Particuliere Beveiliging, maar wij zijn geen voorstander van het verlengen van de huidige cao.

De huidige cao is immers min of meer een verlenging van de vorige cao. Nog een keer een verlenging doet geen recht aan de sterke behoefte die er leeft onder onze achterban om de cao echt te verbeteren.

De inzet van De Unie Security

Aan de hand van de input die wij eerder bij onze leden hebben opgehaald, zouden wij een hele waslijst aan verbeterpunten kunnen opnemen in onze inzet voor de nieuwe cao. Maar dan komen we weer terecht in de oude manier van onderhandelen. We hebben niet voor niets een andere aanloop naar de cao-onderhandelingen gevolgd. De overeenstemming die de onderhandelingspartijen op de hoofdthema’s in het visiedocument hebben bereikt, is een goede basis om over veel arbeidsvoorwaarden betere afspraken te maken. Het ligt dus voor de hand om dat te doen nadat we het visiedocument verder hebben uitgewerkt.

Maar er zijn een aantal onderwerpen die voor De Unie Security en onze leden zo cruciaal zijn, dat we daarmee niet willen wachten. Die willen we opnemen in een nieuwe cao.

De inzet van De Unie Security voor de nieuwe cao bevat daarom alleen de hoofdpunten waarop wij voor 24 maart 2024 afspraken willen maken. In onze inzetbrief kun je lezen dat we overige arbeidsvoorwaardelijke afspraken uiterlijk op 1 november 2024 willen hebben gemaakt, op basis van het visiedocument. Daarbij houden we natuurlijk steeds in ons achterhoofd de wensen die onze leden eerder hebben aangegeven aan mij.

Onze inzetbrief lees je hier. Deze inzetbrief is tot stand gekomen na afstemming met de cao-delegatie van De Unie Security en na afstemming met onze landelijke kaderledengroep.

Het vervolg van de onderhandelingen

Onze volgende onderhandelingsdag is gepland op maandag 12 februari 2024. Omdat de werkgevers de huidige cao willen verlengen en de vakbonden een nieuwe cao willen afsluiten, kunnen wij niet voorspellen hoe de onderhandelingen op 12 februari gaan verlopen. Na 12 februari informeren wij de leden over het vervolg van de cao-onderhandelingen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl.