Op 24 januari 2024 hebben wij onze leden geïnformeerd over de status van de onderhandelingen voor een nieuwe cao Particuliere Beveiliging. De huidige cao loopt af per 24 maart 2024. In de tussentijd is er veel gebeurd. Hoog tijd daarom voor een update.

De inzet voor de nieuwe cao

In onze nieuwsbrief van 24 januari 2024 hebben wij toegelicht waarom De Unie een groot voorstander is van het uitwerken van het visiedocument PB in concrete afspraken. Dit visiedocument hebben de sociale partners na de zomervakantie 2023 met elkaar, en met inbreng van onze kaderleden, opgesteld.

Ook is in de vorige nieuwsbrief toegelicht dat wij geen voorstander zijn van het ongewijzigd verlengen van de huidige cao. De huidige cao is immers al een soort “tussen-cao” die we vorig jaar als een soort overbrugging met elkaar hebben afgesproken. Onze inzet voor de nieuwe cao die vanaf 25 maart 2024 moet gaan gelden is daarom het op een beperkt aantal essentiële punten afspraken met elkaar te maken. Onze inzet voor de huidige cao kun je hier nog eens teruglezen.

Het verloop van de onderhandelingen

Op 12 februari 2024 onderhandelden we verder over de nieuwe cao. In dat overleg werden sociale partners het erover eens om op een beperkt aantal onderwerpen inderdaad afspraken met elkaar te maken. De situatie aan het einde van de onderhandelingsdag was als volgt:

  • Bij elke overgang naar een loonperiode 1 van enig jaar, wordt nu jouw openstaande verlofsaldo verlaagd met de afgesproken stijging van jouw loon. We spraken af deze bepaling in de cao te laten vervallen. Dat betekent dat jouw openstaande verlofsaldo bij een jaarovergang voortaan gelijk blijft.
  • We spraken af de reiskostenvergoeding te verhogen van 18 cent per kilometer naar 23 cent per kilometer.
  • We spraken af, onze wens om het maximaal aantal tijdvakken terug te brengen van 20 naar 18, mee te nemen in de grotere discussie die we over roosters en werk-/privébalans gaan hebben bij de uitwerking van het visiedocument.
  • We werden het erover eens dat de overwerktoeslag zou moeten gaan gelden vanaf 144 uur. De werkgevers stelden voor om de overwerktoeslag in de cao aan te passen van 50% naar 35%. De inzet van De Unie en haar collegabonden was om de overwerktoeslag op 50% te houden. Op dit punt werden werkgevers en vakbonden het dus niet eens.
  • We werden het erover eens om voor loonperiode 1/2025 een loonstijging af te spreken van de CPI + 1%. Het gaat dan om de CPI over het refertejaar oktober 2023 tot en met september 2024, de systematiek die we al sinds 2019 toepassen bij loonsverhogingen. De werkgevers wilden de loonstijging maximeren op 3%. De Unie vindt deze maximering te laag en wilde een maximering afspreken van 5%. Ook op dit punt werden we het niet met elkaar eens.

Kortom, we hebben op 12 februari best meters met elkaar gemaakt. Maar we kwamen niet tot overeenstemming.

Maar toen begon de tijd wel te dringen. Dat had te maken met de algemeenverbindendverklaring (avv) van de huidige cao. Een avv houdt in dat niet alleen de werkgevers die zijn aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche zich moeten houden aan de cao, maar dat alle particuliere beveiligingsbedrijven zich eraan moeten houden.

Deze avv zouden we kunnen verlengen, als we dat uiterlijk een maand voor afloop van de cao aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Oftewel, uiterlijk op 23 februari 2024.

Tussen 12 februari en 23 februari zit maar 1,5 week. De sociale partners besloten daarom op 13 februari in een klein comité in een informeel overleg te verkennen of we een manier konden vinden om wel tot een onderhandelingsresultaat te komen. Dat lukte niet.

Aan het einde van het informele overleg van 13 februari lag er zelfs een ruimer voorstel op tafel dan waar we aan het einde van de onderhandelingsdag van 12 februari waren gebleven. Dat was voor De Unie niet acceptabel.

Het lastige was alleen dat werkgevers in een goede onderhandelingspositie zaten. Zouden we namelijk niet tot een akkoord komen over een nieuwe cao, dan zou de huidige cao automatisch ongewijzigd worden verlengd. Zo zit onze cao nu namelijk in elkaar. En een ongewijzigde verlenging was precies wat de werkgevers wilden en De Unie pertinent niet.

In een ultieme poging om toch tot een onderhandelingsresultaat te komen, heeft De Unie op 20 februari 2024 de andere sociale partners een mail gestuurd. Daarin gaven we aan dat het voor ons essentieel is dat we op de vijf punten waarover we op de onderhandelingsdag van 12 februari spraken toe overeenstemming zouden komen. Als dat zou lukken, zouden we de verlenging van de avv ondertekenen. Als dat niet zou lukken, zouden wij de cao opzeggen.

In de week van 20 februari is er veel informeel overleg geweest tussen De Unie en de werkgevers en ook een informeel overleg tussen alle sociale partners. Dat leidde helaas niet tot een oplossing. De werkgevers wilden niet bewegen. Wij een klein beetje, maar niet tot aan het standpunt van de werkgevers.

Waar staan we nu?

De consequentie van dit alles is, dat de verlenging van de avv niet door is gegaan. We moeten voor de cao die gaat gelden vanaf 25 maart 2024 een nieuwe avv aanvragen.

Uiterlijk op 1 maart 2024 moest De Unie beslissen of ze daadwerkelijk de cao zou opzeggen. Dat was voor ons een lastige beslissing.

Lastig, omdat wij van mening zijn dat we met onze inzet voor een nieuwe cao niet iets heel geks hebben gevraagd. Lastig, omdat we het gevoel hadden dat we op 12 februari niet zo heel ver uit elkaar lagen om een onderhandelingsresultaat te sluiten. Lastig, omdat die punten die op 12 februari op tafel lagen volgens onze kaderleden ook echt de meest belangrijke punten zijn om op korte termijn afspraken over te maken.

Ook lastig, omdat inhoudelijk het niets zou uitmaken of we de cao wel of niet zouden opzeggen. Er ligt in beide situaties namelijk geen akkoord over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden in de cao.

Maar op proces is er wel een verschil. Als we de cao zouden opzeggen, zou de situatie er voor nieuwe beveiligers in de sector en voor beveiligers die niet werken bij een werkgever die is aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche, er mogelijk slechter op worden. Daarnaast zou de kans groot zijn dat we als Unie niet meer betrokken worden bij de cao PB. En dus ook geen invloed meer kunnen uitoefenen op de inhoud daarvan.

Met een achterban van ongeveer 1000 leden en ons gevoel van verantwoordelijkheid voor het behartigen van de belangen van alle beveiligers in Nederland, willen we niet in die situatie terechtkomen. We besloten op 1 maart 2024 daarom om de cao PB niet op te zeggen.

Hoe nu verder?

De cao zal automatisch ongewijzigd worden verlengd vanaf 25 maart 2024 met dezelfde looptijd als de huidige cao. Dat betekent dat de nieuwe cao zal gelden tot en met 18 december 2024. We gaan de komende tijd het visiedocument verder uitwerken in concrete afspraken. Voor 1 juli 2024 maken we dan afspraken voor de cao die vanaf 19 december 2024 zal gaan gelden.

Uiteraard zal de inzet van De Unie voor die volgende cao zijn gebaseerd op de uitwerking van het visiedocument, op de wensen die onze leden ons de afgelopen maanden hebben opgestuurd en op de input van onze kaderleden. En zoals altijd leggen we de resultaten die we bereiken ter stemming voor aan al onze leden.

De komende maanden tot 1 juli 2024 gaan we dus hard aan de slag om een goede nieuwe cao voor jou en je collega’s af te spreken. Zodra we iets kunnen melden over de voortgang of de inhoud van wat er de komende maanden gebeurt, informeren we onze leden daarover.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Hans Korver, via hans.korver@uniesecurity.nl.