De Unie was ruim een jaar niet welkom bij de gesprekken tussen Schiphol en de vakbonden. De Unie is daarom geen partij bij het Schipholakkoord dat in 2022 en in 2023 is gesloten. Gelukkig zitten we sinds juli 2023 wel weer aan tafel met Schiphol en de andere vakbonden bij de overleggen die Schiphol na de zomervakantie van 2023 heeft opgestart. Op deze manier kunnen we de belangen beter behartigen.

Schiphol heeft twee werkgroepen in het leven geroepen. Eentje die gaat over de arbeidsomstandigheden op Schiphol en eentje die gaat over de instaptijden. In beide werkgroepen zitten Schiphol, de vijf beveiligingsbedrijven, De Unie en haar collegabonden om tafel.

De werkgroep Arbeidsomstandigheden

In de werkgroep Arbeidsomstandigheden worden wij ondersteund door twee van onze kaderleden, één van visitatie en één van HBS. Voor visitatie is dat Arthur de Jager (CTSN) en voor HBS, Richard Velthuizen (G4S).

De werkgroep Arbeidsomstandigheden kwam de eerste keer bij elkaar op 28 september 2023. De Unie, haar collegabonden en de werkgevers hebben toen verschillende ARBO-onderwerpen aangegeven die verbetering behoeven. Tijdens de tweede bijeenkomst op 15 januari 2024 heeft Schiphol ons een update gegeven over welke punten ze sinds 28 september heeft opgepakt.

De Unie is verheugd dat Schiphol de signalen van de werkvloer de afgelopen maanden serieus heeft opgepakt. Sommige van de aangedragen punten hebben een aardige doorlooptijd alvorens je daarvan verbetering merkt. Maar het is goed om je op de hoogte te brengen wat Schiphol met onze signalen heeft gedaan:

 • Portofoons
  Er waren klachten over het bereik van de portofoons. Er zijn de afgelopen tijd versterkers geplaatst om het bereik te verbeteren. Schiphol gaat de portofoons na de zomervakantie 2024 vervangen. De nieuwe portofoons zitten nu in de testfase.
 • Stoelen
  Er zijn veel klachten gekomen over de stoelen waar de beveiligers op zitten. Schiphol is bezig de stoelen te vervangen. Er zijn een aantal nieuwe modellen aangeschaft om te testen. De feedback van de beveiligers over de nieuwe kandidaat-stoelen is bekend. Nu moet er nog een ergonoom naar kijken welke stoel volgens hem/haar ergonomisch het beste is. Daarna maakt Schiphol de keuze welke stoel ze daadwerkelijk gaat aanschaffen.
 • Veilig oversteken
  Op sommige plekken buiten is het gevaarlijk om over te steken. Omdat de oversteekplaats onoverzichtelijk is en/of omdat het verkeer hard rijdt.
  Schiphol heeft een taskforce opgericht om maatregelen te bedenken en te implementeren die de veiligheid verbeteren. Medewerkers hebben inmiddels toestemming gekregen om via de terminal naar hun werk te gaan in plaats van via de randwegen. Waar dat niet kan, onderzoekt Schiphol hoe de oversteekplaats veiliger gemaakt kan worden. Op één plek komt als pilot een verkeerslicht te staan.
 • Schoonmaak
  Schiphol heeft een nieuw beleid geformuleerd over de schoonmaak. Ze heeft de projectgroep Clean & Tidy opgericht. Deze bekijkt niet alleen naar betere schoonmaak, maar ook hoe verrommeling van bepaalde plekken kan worden tegengegaan. De nieuwe uitgangspunten zijn input voor de aanstaande nieuwe tender voor de schoonmaakbedrijven. Op termijn moet de schoonmaak dus verbeteren.
 • Rustruimtes en sanitair
  Voorheen liet Schiphol de verantwoordelijkheid van de rustruimtes en sanitair (deels) over aan contractanten. Ze heeft nu de verantwoordelijkheid naar zich toegetrokken en het project RASCI opgericht. Dit project gaat de rustruimtes en het sanitair op Schiphol verbeteren. Dit wordt een project dat lang duurt, omdat niet alle rustruimtes en sanitair tegelijk kunnen worden aangepakt. Het project kent drie fases. De eerste fase start in april 2024. De derde fase eindigt naar verwachting in oktober 2025.
  De rustruimtes van de beveiligingsbedrijven zijn in crash-acties de afgelopen maanden al aangepakt. De verbetering van de rustruimtes voor beveiligers is daarmee zo goed als afgerond. Schiphol moet hier en daar nog een paar kleine verbeteringen aanbrengen.
 • Communicatie
  Een aantal zaken waren al eerder door Schiphol in gang gezet. Zoals het vervangen van de X-rays en het ruimer beschikbaar stellen van stamatten. Lang niet iedereen weet dat dit speelt en dat stamatten beschikbaar zijn voor een beveiliger om te gebruiken. De werkgroep heeft afgesproken dat de thema’s die Schiphol nu oppakt, worden geclusterd. Zo kan er ook makkelijker en duidelijker over gecommuniceerd worden.

De werkgroep Instaptijden

Ook in deze werkgroep worden wij ondersteund door een kaderlid van visitatie en een kaderlid van HBS. Voor visitatie is dat Dennis Aartse (CTSN), voor HBS Nick van der Spoel (G4S).

De eerste werkgroep Instaptijden was op 26 september 2023. Op 16 januari 2024 is de werkgroep voor de tweede keer bij elkaar gekomen.

In het laatste kwartaal van 2023 heeft Schiphol een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de beveiligers over de 10 instaptijden die in het Schipholakkoord zijn afgesproken. Uit dit onderzoek blijkt dat 45% van de medewerkers een verbetering ervaart ten opzichte van de oude situatie. Voor 55% geldt dat niet. Een deel merkt geen verschil, voor een deel is de situatie zelfs verslechterd.

De resultaten van het onderzoek verschillen overigens per bedrijf. Daarnaast zijn ook nieuwe medewerkers meegenomen in het onderzoek. Deze medewerkers kunnen de huidige situatie niet vergelijken met de vorige situatie.

Kortom, de resultaten van het huidige onderzoek zeggen ons al wel wat, maar nog onvoldoende. Ons doel is namelijk dat de instaptijden verder verbeteren.

De terugkoppeling die het meeste gegeven is in het huidige onderzoek, is dat de opkomst van medewerkers chaotisch verloopt, omdat veel medewerkers nu tegelijk beginnen. Daarnaast ervaart een deel van de medewerkers meer leegloop dan in de vorige situatie.

In het overleg van 16 januari zijn een aantal mogelijke verbeteringen besproken. Of die verbeteringen echt gaan werken, kan afhangen van het perceel. De werkgroep heeft daarom besloten om per perceel te kijken wat het optimum is voor de instaptijden. Het aantal van 10 instaptijden is daarbij wel het uitgangspunt, maar is niet heilig. Het is misschien handig om voor sommige percelen dat aantal iets uit te breiden of juist te verminderen.

De werkgroep sprak af dat Schiphol het initiatief neemt om als eerste stap in gesprek met elk beveiligingsbedrijf afzonderlijk te bespreken welke verbeterafspraken we voor welk perceel het beste kunnen meenemen in de zomerplanning als pilot. Het idee is dat deze pilot start vanaf loonperiode 7 van dit jaar.

Op basis van de uitkomsten van de gesprekken met de beveiligingsbedrijven, waarbij ook een afvaardiging van medewerkers betrokken wordt, bekijkt de werkgroep of het handig is de voorgestelde verbeteringen per perceel af te spreken, of juist niet.

In het volgende werkgroepoverleg van 16 april 2024 bespreken we welke verbeteringen we gaan uitproberen in de pilot voor de zomerplanning.

Wil jij ook input geven?

Wij hebben in dit bericht een samenvatting gegeven van waar Schiphol nu mee bezig is om werk(-omgeving) aangenamer te maken. Mis je nog onderwerpen waarvan je vindt dat we daar ook aandacht aan moeten geven? Of heb je ideeën om de dingen die Schiphol heeft opgepakt te verbeteren? Neem dan contact op met één van onze kaderleden, of stuur de de belangenbehartiger daarover een mail.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@uniesecurity.nl.