Op 8 april 2024 heeft De Unie verder onderhandeld over een nieuwe cao Particuliere Beveiliging. Nadat de vorige keer de werkgevers geen concrete afspraken leken te willen maken, hebben wij nu wel op inhoud onderhandeld over de cao.

Waar staan we nu?

De Unie en haar collegabonden hebben tijdens de onderhandelingen op gegeven moment een voorstel op tafel gelegd.

Dit voorstel zag er zo uit:

 • Een cao met een looptijd van een jaar, met een ingangsdatum van 1 juli 2024.
 • Eenzelfde afspraak over de loonsverhoging zoals die ook in de cao 2018-2023 stond. Dus een loonsverhoging van 2,5% per lp1/2025, tenzij de CPI hoger is. Als dat laatste het geval is, krijg je de CPI (met de gebruikelijke referteperiode 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024).
 • Een loonsverhoging per 1 juli 2024 om koopkrachtverbetering in 2024 te realiseren.
 • Stoppen met het niet indexeren van verlofuren, en dit voor de afgelopen twee jaren ook repareren.
 • De reiskostenvergoeding verhogen naar het fiscaal maximum van € 0,23 per kilometer.
 • Andere onkostenvergoedingen verhogen met het CPI-percentage.
 • Overwerktoeslag vanaf 144 uur, met daarbij de huidige overwerktoeslag van 50%.

We werden het op 8 april met de werkgevers eens over de volgende punten:

 • Een looptijd van de cao van een jaar. De werkgevers gaan voor zichzelf bekijken of 1 juli 2024 een haalbare ingangsdatum is met het oog op het algemeen verbindend laten verklaren van de nieuwe cao.
 • Stoppen met het niet indexeren van verlofuren bij een jaarovergang.
 • Het verhogen van de reiskostenvergoeding naar € 0,23 per kilometer.
 • Overwerktoeslag vanaf 144 uur.

Waar we dus nog geen overeenkomsten over hebben:

 • Ons voorstel voor de loonsverhoging per lp1/2025.
 • Het repareren van het verlofsaldo over de afgelopen twee jaar.
 • De hoogte van de overwerktoeslag vanaf 144 uur.
 • Een koopkrachtverbetering toegepast in 2024. Werkgevers hebben aangegeven dat dit jaar geen financiële verbeteringen voor de werknemers mogelijk zijn.
 • Aanpassen van de onkostenvergoedingen aan de CPI.

Behalve deze cao-onderwerpen, hebben wij op 8 april het visiedocument waarover eerder is geïnformeerd, verder uitgewerkt. In dit visiedocument staan onderwerpen die wij op de iets langere termijn willen verbeteren in de sector Particuliere Beveiliging. Zoals bijvoorbeeld permanente educatie, vitaliteit en een betere werk-/privébalans.

Hoe verder?

De werkgevers hebben aangegeven wat tijd nodig te hebben om de punten waar wij het nog niet over eens zijn, af te stemmen met hun achterban. De werkgevers hebben het overleg daarom geschorst.

Op 6 mei 2024 wordt er verder onderhandeld. Na 6 mei 2024 worden de leden weer geïnformeerd over de voortgang van onze  gesprekken met de werkgevers.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@uniesecurity.nl