De afgelopen weken heeft De Unie Security over verschillende onderwerpen vragen gehad. In dit bericht ga ik daarom nader in op deze onderwerpen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel hier in.

Thuis vanwege coronatest of quarantaine

Je kunt in de situatie terecht komen dat je niet kunt werken omdat je de uitslag van een coronatest moet afwachten. Of omdat je in quarantaine moet, bijvoorbeeld omdat een huisgenoot corona heeft. De dagen dat je thuis zit zijn voor het risico van de werkgever. Dus deze dagen mogen niet ten koste gaan van je verlofsaldo of tot gevolg hebben dat je minuren krijgt. De minuren zijn hier niet voor bedoeld.

Er is wel een uitzondering op deze situatie. Als je afreist naar een land dat bij vertrek op code oranje of code rood staat, dan is de quarantaineperiode wel voor jouw rekening. Als het land op geel staat op het moment van jouw vertrek geldt dat niet. Ook niet als het land gedurende jouw vakantie op oranje of rood springt. Dan zijn de kosten voor de werkgever.

De 53e week

Het jaar 2020 kent 53 weken. Loonperiode 13 loopt eigenlijk tot en met 26 december 2020, terwijl loonperiode 1 van 2021 begint op maandag 4 januari. Daar zit een week tussen, de 53e week.

Uit de vragen die wij van onze leden hebben ontvangen, blijkt dat werkgevers hier verschillend mee omgaan. De Unie Security en haar collegabonden hebben daarom begin oktober de werkgevers uitgenodigd om hier eenduidige afspraken over te maken. Werkgevers gaven aan dat dit niet nodig is, omdat er in 2015 al afspraken over zouden zijn gemaakt. Op de site van de beveiligingsbranche staat ook dat vakbonden en werkgevers er afspraken over hebben gemaakt. De Unie Security en de andere vakbonden bestrijden dat.

Omdat de dialoog tussen vakbonden en werkgevers over dit onderwerp niet op gang kwam, hebben wij de sociale commissie gevraagd om een uitspraak. De Unie Security en de andere bonden zijn van mening dat een aantal artikelen in de cao voor de 53e week naar rato moeten worden toegepast. Bijvoorbeeld de artikelen over overwerk en minuren.

De sociale commissie heeft extra tijd nodig om hier een goed oordeel over te kunnen vellen. Wij verwachten daarom dat de uitspraak dit jaar niet meer komt. Dat betekent dat de onduidelijkheid over de 53e week voor 2020 blijft bestaan voorlopig.

De Schipholtender

De contracten met de beveiligingsbedrijven op Schiphol liepen af per 3 december 2020. Schiphol had daarom een tender uitgeschreven voor nieuwe contracten. Begin september heeft Schiphol de nieuwe contracten gegund. Vanaf 3 december 2020 zijn nu vijf beveiligingsbedrijven actief op Schiphol: G4S Aviation Security, CTSN, I-sec, Securitas en Trigion.

Een eis van Schiphol in deze tender was dat alle bedrijven die zich inschreven op de contracten, zich houden aan artikel 95B van de cao Particuliere Beveiliging. Ook de bedrijven die onder een andere cao vallen.

Het gevolg hiervan is dat werknemers volgens een specifiek uitgewerkte versie van het afspiegelingsbeginsel in principe werden toebedeeld aan het Schipholperceel waar ze werkzaam op waren. Veel werknemers zijn daarom van werkgever veranderd per 3 december 2020.

Artikel 95B van de cao Particuliere Beveiliging schrijft voor dat werknemers bij overgang naar een nieuwe werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden moeten krijgen. Die arbeidsovereenkomst moet arbeidsvoorwaarden hebben die overeenkomen met de voormalige arbeidsvoorwaarden. De medewerkers van G4S Aviation Security, CTSN en I-sec vallen elk onder een andere cao. De overgang van medewerkers van deze bedrijven naar een ander beveiligingsbedrijf heeft daarom geleid tot veel vragen, onzekerheid en onduidelijkheden.

Daar komt bij dat de kantonrechter op 2 december 2020 een uitspraak heeft gedaan in een zaak die was aangespannen door een aantal medewerkers en de ondernemingsraad van SDBV tegen Securitas. De rechter vindt dat de bepaling uit artikel 95B van de cao Particuliere Beveiliging over het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst met overeenkomstige arbeidsvoorwaarden in dit geval niet relevant is. De Wet Overgang van Onderneming (OVO) is van toepassing. Ook die wet regelt dat je overgaat met behoud van arbeidsvoorwaarden. Maar daarvoor hoef je geen nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen. Je bestaande arbeidsovereenkomst blijft van kracht. Bovendien vond de rechter in deze zaak dat ook de roostersystematiek behoort tot de arbeidsvoorwaarden van een werknemer.

Nu is de uitspraak van een kantonrechter te beschouwen als een voorlopige uitspraak over een principiële kwestie. Desondanks kunnen we voorlopig wel uitgaan van deze uitspraak.

Het is niet zo dat je nieuwe werkgever je geen nieuwe arbeidsovereenkomst mag aanbieden bij overgang. Het is zelfs mogelijk dat het aanbod dat hij doet zelfs ietsje beter is dan de arbeidsvoorwaarden die je had. Omdat de nieuwe cao waar je dan onder gaat vallen, ietsje beter voor jou uitpakt dan je vorige cao. Omdat OVO van toepassing is, hoef je geen nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen. Dat geldt ook voor een eventueel addendum dat je krijgt aangeboden. Je houdt dan de arbeidsvoorwaarden die je had.

Heb je nog geen handtekening gezet onder je nieuwe arbeidsovereenkomst of addendum? Laat deze dan altijd verifiëren door De Unie Security. Wij kunnen je dan van een gedegen advies voorzien of het handig voor je is om de nieuwe arbeidsovereenkomst of addendum te tekenen.

Een nieuwe werkgever?

De uitspraak die de kantonrechter op 2 december 2020 heeft gedaan, kan ook gevolgen hebben voor andere situaties waar artikel 95B van toepassing is. Dus ga jij binnenkort over naar een nieuwe werkgever hierdoor? Laat dan ook jouw situatie beoordelen door De Unie Security.

Verder is het goed om alert te zijn in de periode vlak na overgang. Heb je geen handtekening gezet onder een nieuwe arbeidsovereenkomst en/of blijven je bestaande arbeidsvoorwaarden van kracht? Dan is het goed om scherp op je salarisbetaling en andere arbeidsvoorwaarden te letten. Het is denkbaar dat de administratie van jouw nieuwe werkgever niet helemaal is ingericht om jouw arbeidsvoorwaarden goed vast te leggen. De werkgever moet mogelijk kunstgrepen in zijn administratie toepassen om tegemoet te komen aan jouw arbeidsvoorwaarden. En bij kunstgrepen is een onbedoeld foutje zo gemaakt. Houd daarom je arbeidsvoorwaarden na overgang goed in de gaten.

Wij ontvangen soms vragen of de verzekering voor het 3e WW-jaar een arbeidsvoorwaarde is die je meeneemt naar je nieuwe werkgever. De Unie Security is van mening dat dit niet zo is. Je nieuwe werkgever kan wel proberen om voor al zijn werknemers het 3e WW-jaar mogelijk te maken, ook als hij onder een cao valt waar de verzekering voor het 3e WW-jaar niet is afgesproken. Een werkgever is niet verplicht dat te doen overigens. En het is dus geen arbeidsvoorwaarde die je meeneemt naar je nieuwe werkgever. Je kunt de verzekering ook niet individueel voortzetten.

De beveiligingsbedrijven die onder de cao Particuliere Beveiliging vallen en G4S Aviation Security zijn aangesloten bij de Stichting PAWW. Deze Stichting verzorgt de verzekering voor het 3e WW-jaar. Voor bedrijven die vallen onder de cao Veiligheidsdomein geldt dit niet.

In de cao Particuliere Beveiliging is de afspraak gemaakt dat gedurende de looptijd van de cao het functiegebouw wordt aangepast. Op 8 december 2020 hebben we in het sociaal brancheoverleg (SBO) procesafspraken gemaakt om het huidige functiegebouw aan te pakken.

Nieuw functiegebouw

Die procesafspraken bestaan uit een fasering in vier fasen. In de eerste fase gaan we de behoefte en verwachtingen van de sociale partners inventariseren. In fase 2 kiezen we een erkende partij die het nieuwe functiegebouw gaat opzetten en inrichten. In de derde fase nemen we de huidige functies onder de loep en gaan we het functiegebouw echt herijken. De laatste fase is het waarderen van de functies.

Wij verwachten dat dit project een doorlooptijd heeft van 14-16 maanden. Wanneer we exact starten weten we nog niet. Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging moet eerst fondsgelden vrijmaken voor dit project. Daarna gaan we op zoek naar een projectleider. Als die er is, kunnen we beginnen met fase 1. We hopen wel om in het eerste kwartaal van 2021 deze eerste fase te starten.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over de herijking van het functiegebouw of over deze nieuwsbrief? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06–5252 2073.

Heb je vragen over de andere onderwerpen in dit nieuwsbericht? Of heb je naar aanleiding daarvan individuele ondersteuning nodig? Neem dan contact op met ons Servicecenter via sc@unie.nl