Op maandag 3 mei 2021 heeft jouw werkgever de collega’s van HBS geïnformeerd dat er een reorganisatie gaat plaatsvinden bij HBS. Er vervallen 19 arbeidsplaatsen. Omdat 3 collega’s niet ver van hun pensioendatum zitten, gaat het netto om het verlies van 16 arbeidsplaatsen bij HBS.

 

De Unie Security was verrast

Direct nadat G4S AS de medewerkers van HBS had geïnformeerd over de reorganisatie, heeft jouw werkgever De Unie Security geïnformeerd hierover. Wij waren verrast. We zijn namelijk niet betrokken geweest bij besprekingen over de reorganisatie. G4S AS heeft de besprekingen – ook over de sociale regeling – alleen met de OR gevoerd.

Daar zijn we teleurgesteld over. Volgens artikel 92 lid 1 van de cao G4S Aviation Security had jouw werkgever ons namelijk vroegtijdig moeten informeren over de reorganisatie. Volgens de wet en de cao is G4S AS niet verplicht om vervolgens met de vakbonden een sociale regeling af te spreken. Vanwege onze expertise hierover en vanwege de relatie die wij met jouw werkgever de laatste jaren hebben opgebouwd, ligt het wat ons betreft wel voor de hand dat G4S dat had gedaan. De Unie Security en haar collegabonden hebben dit G4S AS deze week ook informeel en via een brief laten weten. We hebben tevens gevraagd om een exemplaar van de sociale regeling. We kennen de exacte inhoud van deze regeling niet namelijk.

 

Waar staan we nu?

De OR is het orgaan dat een reorganisatie beoordeelt op nut en noodzaak. De OR heeft dat inmiddels gedaan. De reorganisatie gaat door.

De Unie Security ziet geen ruimte voor een verbetering van de sociale regeling die G4S AS met de OR heeft afgesproken. Jouw werkgever heeft aangegeven geen aanleiding te zien daarover inhoudelijk in gesprek te gaan met de vakbonden. De sociale regeling is immers al met de OR afgesproken.

Dat betekent dat de situatie, zoals G4S de HBS-medewerkers heeft verteld, is zoals het zal gebeuren. De stappen die nu volgen staan ook in een brief die de HBS-medewerkers hebben gehad. De Unie Security heeft van jouw werkgever een afschrift gekregen van deze brief.

 

Belangrijke keuzes voor medewerkers HBS

G4S AS biedt alle (senior) agents van HBS de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een overstap naar Visitatie. Jouw werkgever en de OR hebben vastgesteld dat de aangeboden functie geen uitwisselbare of passende functie is. Dat betekent dat de aangeboden arbeidsplaatsen bij Visitatie vacatures zijn waarvoor je vrijwillig je interesse kenbaar kunt maken. Je bent dus niet verplicht daarop te reageren. Als je aangeeft daarvoor in aanmerking te komen, bekijkt G4S AS of je geschikt bent voor deze functie. Dat mag jouw werkgever doen. Dat is namelijk altijd het geval bij vacatures.

 

Na de selectiegesprekken kunnen er twee situaties ontstaan:

  1. Alle (16) vacatures bij Visitatie worden ingevuld

In deze situatie hebben voldoende HBS-medewerkers aangegeven in aanmerking te willen komen voor een baan bij Visitatie en zijn ze ook daarvoor geschikt bevonden.

Dit heeft tot gevolg dat er geen boventalligheid ontstaat bij HBS. Niemand wordt in dat geval ontslagen vanwege de reorganisatie.

      2. Niet alle vacatures bij Visitatie worden ingevuld

Bij Visitatie worden minder dan 16 HBS-medewerkers geplaatst. Dat betekent dat er bij HBS wel boventalligheid gaat plaatsvinden. Dat gaat dan om 16 arbeidsplaatsen minus het aantal HBS-ers dat bij Visitatie is aangenomen. Een aantal medewerkers van HBS verliest in dit geval in principe zijn/haar baan.

Met de medewerkers die in principe ontslagen zullen worden houdt G4S vervolgens een persoonlijk gesprek. Deze medewerker krijgt dan nogmaals de mogelijkheid om zijn/haar belangstelling voor een plek bij Visitatie kenbaar te maken. G4S biedt de vacature dan wel aan voor het aantal arbeidsuren waarvoor de vacature is opgesteld, maximaal voor 30 uur per week. Omdat het om een vacature gaat en niet om een passende of uitwisselbare functie, mag G4S dat doen. De uitzondering zit juist in de eerste ronde van belangstellingsgesprekken waar G4S AS de vacatures – waar van toepassing – aanbiedt voor meer uren dan de in de vacaturestelling.

 

Ondersteuning door De Unie

Hoewel we pas laat betrokken zijn geraakt bij deze reorganisatie, kunnen we je als HBS-medewerker wel ondersteunen.

Ten eerste adviseren wij je in de eerste belangstellingsronde (dus uiterlijk op 14 mei 2021) te reageren op de vacatures bij Visitatie, als je daar interesse in hebt. Je uitgangspositie is dan beter dan in het tweede gesprek. Je bent niet verplicht om je belangstelling kenbaar te maken. Wil je niet bij Visitatie werken, dan hoef je ook niet te reageren.

Als je wordt aangenomen bij Visitatie is de kans groot dat G4S AS je een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt. Ons advies is om die altijd te laten controleren door De Unie. Wij kijken dan of er rare dingen in de arbeidsovereenkomst staan en of de arbeidsvoorwaarden die G4S AS je aanbiedt kloppen.

Als er onvoldoende vacatures bij Visitatie worden ingevuld, je daarom boventallig wordt en je ook in de tweede ronde niet bij Visitatie terechtkomt, wordt je ontslagen. Er zijn twee gangbare manieren om in zo’n situatie jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen: 1) via een vaststellingsovereenkomst (vso) of 2) door middel van een ontslagaanvraag bij UWV.

Als je van G4S AS een vso ontvangt, laat die dan altijd controleren door De Unie. Wij weten welke bepalingen in een vso moeten staan en kunnen voor je uitrekenen of de bedragen die in de vso staan kloppen.

G4S heeft aangegeven dat ze geen vso’s opstelt, maar dat ze van plan is voor de boventallige medewerkers ontslag aan te vragen bij UWV. Ook in dat geval adviseren wij je met ons contact op te nemen. In de UWV-procedure zijn er namelijk momenten dat je als medewerker kan reageren op de ontslagaanvraag. De Unie Security kan je hierbij adviseren.

 

Vragen of opmerkingen?

Als je bij HBS werkt breken er een aantal spannende en onzekere weken aan. Ik kan me voorstellen dat je er allerlei vragen over hebt. Bij voldoende belangstelling wil ik daarom een digitale ledenvergadering organiseren in de week van 17 t/m 21 mei. Daarin kun je dan je vragen en opmerkingen kwijt. Wil je deelnemen aan de ledenvergadering, geef dit dan door via hans.korver@uniesecurity.nl. Verder ben ik bereikbaar op 06-5252 2073.