G4S-AS logo De Unie SecurityWerknemers, leden, kaderleden en vakbondsbestuurders zijn inmiddels meer dan een jaar betrokken geweest bij het bedenken van een nieuwe roostersystematiek. In november 2015 hebben wij het eerste uitgewerkte voorstel in de lounges besproken met werknemers. Daarna heeft het proces een tijd stilgelegen vanwege de boventalligheid in de B-poule. In september 2016 kwam de werkgever met een boventalligheid van 150 fte. Door invoering van de statijd van 2 uur is die gedaald tot 115 fte.

Laat je stem horen
Laat ons weten wat je van de nieuwe roostersystematiek vindt. Stem.

Nieuwe roostersystematiek voorkomt gedwongen ontslagen

De insteek van de vakbonden is steeds geweest: geen gedwongen ontslagen. Daarom wilden wij eerst onderzoeken of een nieuwe roostersystematiek daarbij kon helpen. Na dit lange traject leggen we nu een aangepast en definitief voorstel voor een nieuwe roostersystematiek aan jullie voor.
Deze nieuwe roostersystematiek helpt gedwongen ontslagen en reorganisaties voorkomen.

We realiseren ons dat met deze nieuwe systematiek het jaarrooster en de bekende zekerheid voor medewerkers verdwijnt. Wij denken echter dat het nieuwe systeem medewerkers meer invloed geeft op hun eigen werktijden en dat zij daardoor beter werk en privé op elkaar kunnen afstemmen.

In de afgelopen weken heeft de werkgever zoveel mogelijk personeelsleden uitleg gegeven over de voorgestelde roostersystematiek. Bij de infosessies waren onze kaderleden als toehoorder aanwezig om een beeld te krijgen van de vragen en de reacties. Daarnaast hebben onze kaderleden collega’s geholpen om antwoord op de vragen te krijgen. Ik wil onze kaderleden nogmaals hartelijk danken voor de tijd die zij hier ingestoken hebben.

Tijdvak naar 10 uur

De vakbondsbestuurders hebben op 1 februari 2017 de feedback van leden en kaderleden met de werkgever besproken. De werkgever heeft serieus naar deze feedback geluisterd en nadere uitleg gegeven. Belangrijkste resultaat van het overleg is dat het tijdvak is teruggebracht van 12 naar 10 uur. Dat betekent een afname van de benodigde beschikbaarheid voor de medewerker en een beperkter tijdvenster voor de werkgever om de diensten te plannen. Ondanks deze maatregel blijft de richtlijn die genoemd is voor de aangegeven maandvoorkeuren op 75% staan. Dit wordt een grotere uitdaging, maar is naar de mening van G4S haalbaar.

We hebben de werkgever gevraagd of het rooster 2 maanden vooraf bekend kan worden gemaakt. De werkgever geeft aan dat dit niet mogelijk is vanwege de schommelingen tussen M1 en M0.
We zullen die optie nogmaals inbrengen als er enige tijd met de nieuwe systematiek is gewerkt.

De werkgever heeft nogmaals bevestigd dat alle wettelijke, cao en ATW regels nageleefd zullen worden, dus ook ouderschapsverlof.

Conform de afspraak met de OR kan de aanvangstijd niet meer dan 3 uur verschuiven.
Het streefpercentage van 75% kan niet een garantie worden. G4S wil alleen garanties geven als ze die echt kunnen nakomen. Het percentage wordt wel meegenomen in de voortgang en de evaluatie.
Voortgang en evaluatie
Verder hebben we afgesproken dat we de voortgang van de invoering in juni 2017 bespreken en dat we de eerste resultaten evalueren in september 2017.

Punten die we meenemen in de evaluatie zijn: •richtlijn 75% op maandvoorkeuren
gerichte controle op enkele nader te bepalen cao-artikelen zoals bijvoorbeeld artikel 33
aantal malen inzet van de mogelijkheid om dagen te blokkeren (4 voor de medewerker en 8 voor de werkgever)
aantal wisselingen in aanvangstijd van diensten (bestaande afspraak is maximaal 3 uur), uitgangspunt is gezond roosteren en een zogenaamd “stuiterrooster” voorkomen
aantal niet aangevraagd RV niet beschikbaar (gemeten per kwartaal)

Invoering
Als de leden van de vakbonden instemmen, gaat de nieuwe roostersystematiek op 1 april 2017 van start met een overgangssituatie. Er is een overgangsregeling VVR-dagen omdat men die nog niet heeft kunnen aanvragen. Per 1 juli zal dan helemaal conform de nieuwe roostersystematiek gewerkt gaan worden. Medewerkers die moeite hebben met het digitaal aanvragen, zullen daarbij hulp krijgen.

Verlofjaarplan is geen onderdeel van ledenraadpleging
Deze ledenraadpleging gaat alleen over de nieuwe roostersystematiek. Het verlofjaarplan zal met de ondernemingsraad besproken worden.

Stemmen
Je kunt hier stemmen tot en met zondag 12 februari 2017 21.00 uur.
Lidnummer is geen verplicht veld in het stemformulier.

Vragen?
Heb je nog vragen of twijfel je nog voordat je stemt? Stel je vraag via roostersystematiek@unie.nl.

Downloads
Download hier nogmaals de presentatie.
Download hier de infographic.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger collectief