De Unie Security houdt zich voortdurend bezig met het behartigen van de belangen van beveiligers. Veel gebeurt daarbij achter de schermen en is voor de meesten niet zichtbaar. Daarom is het goed om je te informeren over een aantal zaken die nu actueel zijn.

Structurele loonsverhoging 2,7%

In de cao Particuliere Beveiliging is afgesproken dat de structurele loonsverhoging per loonperiode 1 van 2022  2,5% is. Behalve als het 12-maands-inflatiecijfer per 1 oktober 2021 hoger is. Dan geldt dat inflatiecijfer als percentage waarmee de lonen worden verhoogd. Per 1 oktober 2021 was het 12-maands-inflatiecijfer 2,7%. Jouw loon wordt daarom per loonperiode 1 met 2,7% verhoogd.

Het inflatiecijfer is vooral na 1 oktober behoorlijk omhoog geschoten. Dat merk je nu nog niet terug in je salaris. Het heeft wel invloed op de peildatum 1 oktober 2022 voor de loonsverhoging per loonperiode 1 van 2023. Het is uiteraard nog koffiedik kijken waar dit uiteindelijk op uitkomt.

Een nieuw functiehuis

In de cao is afgesproken dat we het functiehuis willen vernieuwen. Begin dit jaar hebben we daar de eerste stappen voor gezet door een globale planning af te spreken. We hebben daarin 4 fases onderkend:

1) het inventariseren van wensen en behoeftes van de sociale partners (dus de werkgevers- en werknemersorganisaties);

2) het kiezen van een functiesysteem;

3) het inventariseren van de functies die er zijn en hoe deze in de praktijk worden toegepast, en het ontwerpen van nieuwe of aangepaste functiebeschrijvingen;

4) het vaststellen van het nieuwe functiehuis en maken van afspraken over de implementatie daarvan.

We hebben het bedrijf AWVN gekozen als partij die ons heeft begeleid in de eerste fase en die de voorbereidingen heeft getroffen voor fase 2. De sociale partners hadden voor deze fase een projectgroep ingericht. Vanuit De Unie Security zaten Rutger van Lochem (voorzitter kaderledengroep G4S Aviation Security) en Jacqueline Panneman (lid kaderledengroep Securitas) in deze projectgroep.

De eerste fase heeft een opsomming van wensen en eisen opgeleverd. Ook is er uit gekomen dat we kiezen voor een erkende (functiehuis)systeemeigenaar om ons nieuwe functiehuis te bouwen.

We zijn nu in fase 2. We moeten dus uit de verschillende systeemeigenaren de goede functiehuisbouwer kiezen. We hebben al een eerste schifting in de kandidaten gemaakt. In januari 2022 bespreken de sociale partners de offertes van de overgebleven kandidaten. Nadat we die keuze hebben gemaakt, beginnen we met fase 3. Het idee is om aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 met de 3e fase te starten. In die fase zullen we contact zoeken met een aantal medewerkers, zodat die input kunnen geven aan de systeembouwer en aan de sociale partners. Hoe we dat precies gaan organiseren moeten we nog afspreken.

Arbeidstijdverkorting beveiligingsbedrijven Schiphol

In de cao PB hebben we afgesproken dat per loonperiode 1 – 2023 iedereen 8 uur minder gaat werken bij een gelijkblijvend basisloon. Voor de werknemers van de beveiligingsbedrijven die werken binnen het nieuwe Schipholcontract (dit nieuwe contract ging op 3 december 2020 in), gaat die arbeidstijdverkorting eerder in. Namelijk 4 uur minder werken per 1 januari 2021 en nog eens 4 uur minder werken per 1 januari 2022.

In de cao is opgenomen dat per loonperiode 1 – 2023 de fulltime-norm verandert van 152 uur per vier weken naar 144 uur per vier weken. Omdat we ook afspraken dat je basissalaris per vier weken hetzelfde blijft, betekent dit dat je uurloon wordt verhoogd. In de salaristabel per loonperiode 1 – 2023 hebben we hier in de cao ook al rekening mee gehouden.

De Unie Security en haar collegabonden vinden dat de beveiligingsbedrijven op Schiphol dezelfde systematiek moeten hanteren voor de arbeidstijdverkorting die voor Schiphol is afgesproken. In de praktijk gebeurt er echter iets anders. De bedrijven geven hun medewerkers namelijk zogenaamde Schiphol-uren. De fulltime-norm en het uurloon blijven daarbij gelijk, alleen krijgen de medewerkers 4 atv-uren.

Daarnaast roosteren een aantal beveiligingsbedrijven op Schiphol die Schiphol-uren niet in hele blokken van 4 (of straks 8) uur in. De Schiphol-uren worden in het rooster versnipperd ingepland. Dat is niet de bedoeling van de cao-afspraak geweest. De achterliggende reden van de cao-afspraak is namelijk om meer hersteltijd binnen de roosters mogelijk te maken.

De Unie Security en haar collegabonden hebben geprobeerd met de beveiligingsbedrijven tot een praktische afspraak te komen. Dat is niet gelukt. Ook op de landelijke overlegtafel van de sociale partners is het uiteindelijk niet gelukt om tot een afspraak te komen. FNV heeft daarom – met steun van De Unie Security en CNV – de eerste stappen gezet in een juridische procedure.

Dit alles betekent wel dat als je werkt op Schiphol jouw werkgever zeer waarschijnlijk zijn huidige werkwijze voortzet in 2022. Wij hopen dat er halverwege het eerste kwartaal van 2022 een uitspraak van de rechter ligt over de manier waarop de beveiligingsbedrijven op Schiphol de afgesproken verminderde arbeidstijd uitvoeren.

Duurzaam Meedoen gestopt, nu opleidingsvouchers

Een aantal jaren geleden zijn we in de Particuliere Beveiliging het programma Duurzaam Meedoen gestart. Dit programma had als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de Particuliere Beveiliging te verhogen. Het gaat daarbij om zaken als het verhogen van jouw positie op de arbeidsmarkt door het volgen van cursussen of opleidingen, gezonder en vitaler worden en een goede balans vinden tussen werk en privé.

Het doel van het programma was ook dat via een olievlekwerking steeds meer beveiligers aan de georganiseerde workshops zouden meedoen. Dat is niet gelukt. De eerste aanloop was goed, maar het aantal deelnemers bleef op gegeven moment stabiel laag. Dat werd mede veroorzaakt door Corona, maar niet alleen. Het programma sloeg maar bij een beperkt aantal mensen aan, concludeerden we als sociale partners.

We besloten daarom het programma per 1 juli 2021 te stoppen. De vakbonden hebben toen een nieuwe manier bedacht om jou en je collega’s in staat te stellen toch te werken aan je eigen ontwikkeling. Die nieuwe manier is met wat aanpassingen geaccordeerd door de sociale partners.

De nieuwe manier houdt in dat je als beveiliger een opleidingsbudget van maximaal € 2.000,- per jaar kan aanvragen. Dat budget is bedoeld voor een opleiding die niet nodig is voor je werk. Die hoort jouw werkgever immers te betalen. Het is bedoeld voor een opleiding om jezelf te ontwikkelen. Dat kan zijn om jezelf voor te bereiden om door te groeien in de beveiligingsbranche. Maar kan ook op hele andere vlakken liggen. Een ander beroep. Of helemaal niet voor een beroep, maar gewoon om je eigen vaardigheden te ontwikkelen.

Heb je een opleidingsniveau tot en met MBO-4, dan kijken we niet voor welke opleiding je het budget inzet. Zolang het maar een erkende opleiding, cursus, coach of iets dergelijks is. Heb je een hoger opleidingsniveau, of kost de opleiding die je wilt volgen meer (omdat die meerdere jaren duurt bijvoorbeeld), dan bekijkt een opleidingscommissie jouw aanvraag. Het opleidingsbudget krijg je overigens niet uitgekeerd, maar op declaratiebasis. Het opleidingsfonds betaalt de factuur, dat is hoe het werkt.

We kunnen ons voorstellen dat je misschien wel gebruik wil maken van het opleidingsbudget, maar dat je niet weet waarvoor je het wil inzetten. Daarvoor kun je gebruik maken van een coach om je te helpen de juiste keuze te maken. De opleidingscommissie beoordeelt jouw aanvraag voor deze coach.

Daarnaast realiseren we ons dat veel beveiligers al heel lang geen opleiding of cursus meer hebben gevolgd. En dat leren voor veel beveiligers best lastig is. Je kunt daarom ook een studiebegeleider aanvragen bij de opleidingscommissie. De studiebegeleider en de coach die je helpen een doel te vinden voor het opleidingsbudget gaan niet van jouw aangevraagde opleidingsbudget af.

We zijn op dit moment bezig om de opleidingscommissie in te richten, alsook de manier om het opleidingsbudget aan te vragen. Zodra dat alles in de lucht is, informeren we je daarover.

Aanvulling opleiding planner

De Unie Security en haar collegabonden vinden het belangrijk dat planners altijd de sociale impact voor de beveiliger voor ogen houden van de keuzes die ze maken bij het inplannen van diensten en tijdvakken. Ook de werkgevers hebben aangegeven dit belangrijk te vinden.

In de Stuurgroep Opleiden is daarom een nieuwe plannersopleiding ontwikkeld. Eén van de modules staat expliciet stil bij de mogelijke sociale impact van een rooster. Deze vernieuwde plannersopleiding wordt aangeboden sinds februari 2021 aan nieuwe planners.

De stuurgroep heeft vervolgens aan de ontwikkelaar van de opleiding gevraagd om ook een losstaande module “sociaal plannen” te ontwikkelen voor de bestaande planners. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad. De Stuurgroep Opleiden heeft de nieuwe module uiteindelijk in haar vergadering van 23 november 2021 geaccordeerd. In de volgende stuurgroepvergadering komt aan bod wanneer de module beschikbaar komt voor de bestaande planners en hoe de werkgevers deze module gaan aanbieden aan de planners.

Een goed 2022!

De kerstdagen zijn net achter de rug. Hopelijk heb je goede kerstdagen gehad. Ik wens je via deze weg een fijne jaarwisseling toe en een goed 2022!

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl en via 06 5252 2073.